Ordlista

Altcoin: Med Altcoin-begreppet avses alla kryptovalutor som är alternativa till Bitcoin och har sin egen blockkedja.

AML (Anti-Money Laundering): Lagstiftning mot penningtvätt, som ålägger ett företag att känna sina kunders verksamhet,upptäcka och utreda suspekta affärer samt meddela myndigheterna i sådana fall.

ASIC-brytning: Brytning (mining/datautvinning) med mikrokrets som utvecklats bara för viss sorts brytning. Formas av orden Application-Specific Integrated Circuit. En möjlighet att bryta kryptovaluta med sådana apparater kan ses som ett hot mot nätverkets decentralisering.

Blixtnätverk, eng. Lightning Network: En reform till Bitcoins blockkedja som i teorin möjliggör betydligt snabbare och billigare transaktioner. Blixtnätverket utnyttjar ett nytt nätverk byggt på blockkedjan, som kan kringgå blockkedjans skalbarhetens begränsningar.

Blockkedja (eng. Blockchain):En teknik bakom de flesta kryptovalutor, som möjliggör att främmande människor kan tillsammans skapa och upprätthålla en decentraliserad databas. Blockkedjan genomförs som en lista eller logg av transaktioner som delas mellan deltagarna och kan fastställas från flera källor och byggas till en databas. Tack vare tekniken kan kedjans medlemmar lita på varandra fast de inte skulle vara bekanta.

Blockkedjans delning, eng. sharding: Blockkedjans delning till två eller flera blockkedjor för att förbättra skalbarheten eller skapa en blockkedja med en viss funktion.

Brytning, eng mining: Blockkedjornas upprätthållning och deras transaktioners bekräftning, som ofta sker genom att överge datorns resurser till nätverkets användning. Som ersättning för deltagandet i blockkedjornas upprätthållning får datorerna små mängder upprätthållda kryptovalutan som belöning.  

Bull & Bear market: Bull market betyder en stigande marknadstrend och Bear market det motsatta med låg volyms handel. Adjektivet “Bullish” används i samband med stark kursuppgång och  “Bearish” med nedgång.

(Kryptovaluta)Börs, eng exchange: En reglerad och organiserad offentlig marknadsplats, vars kunder utbyter kryptovalutor sinsemellan.

Circulating Supply: Totala antalet kryptovalutans enheter i circulation, alltså hur många stycken som finns på marknaden.

Cloud mining: Se brytning. Tjänst där användare kan hyra brytningskapacitet för att bryta kryptovalutor. Tjänstens köpare får en andel av brytningsvinsterna och tjänstens erbjudare sin egen kommission. Det bär sig att noggrant bekanta sig med tjänsten före man deltar, eftersom det också finns svindlare bland dem.

Exit scam: Ett projekt vars avsikt är att bara gagna dess skapare. Kryptovalutans startare kan t.ex. reservera åt sig en betydlig del av sin egen valuta och sedan sälja allt bort då priset stigit, vilket möjligen kraschar dess marknad. Utvecklingen av projektet kan överges helt och kvar blir bara en död valuta.

FA, fundamentanalys: En värdering av kryptovalutans potential som stöder investeringsbeslutet. En artikel om temat.

Fiat-valuta: Förra generationens betalningsmedel, så som euro, dollar och mark, vars framgång grundar sig på att någon stat eller union ger valutan status. Till skillnad från kryptovalutor grundar sig fiat-valutan inte på någon teknisk innovation som skulle göra dess användning särskilt säkert. Däremot ansvarar banker för fiat-valutans funktionalitet mot en tjänstavgift.

Fork: En uppdatering till kryptovalutans programvara, vars resultat skapar en ny valuta. Nya valutan kan vara kompatibel med gamla valutan (soft fork) eller en helt ny valuta (hard fork). T.ex.har Bitcoin förgrenats till Bitcoin Cash och Bitcoin Gold.

FUD (Fear, Uncertainty & Doubt): Rädsla på marknaden som kan leda till panikbeteende och ofta snabbt sänka kurserna tillfälligt. Bakom FUD kan vara t.ex. nyheter, falska nyheter eller beslut angående kryptovalutors reglering.

Kademlia: En teknik som är känd särskilt från Bittorrent-P2P-nätverket, m.h.a. vilket användaren hittar en annan dator med eftersökta datafilen.

Konsensusmekanism, eng. consensus algorithm: En teknik bakom kryptovalutan som garanterar att ekonomin fungerar förfalskningsfritt utan att transaktionernas bekräftning kräver bankpersonal som är utsatta för mänskliga misstag och yttre influenser.

Kryptomaximalist: En person som tror att kryptovalutor i framtiden blir ett primärt betalningsmedel. Håller inte sin egendom fast i fiat-valutor mer än nödvändigt, och är färdig att förlora.

Kryptokrabbis, eng. Crypto remorse: En sorts baksmälla eller dagen efter (krabbis eller darra på finlandssvenska) som orsakas av ett obetänkt eller känslofullt köp- eller försäljningsbeslut som man sedan ångrar. Även bra köp- eller försäljningsplatser som gått förbi kan orsaka medelsvåra kryptokrabbissymptom hos de flesta.

KYC (Know Your Customer): En lagstiftning som kräver att operatörer känner sina kunder. Förverkligas i praktiken t.ex. genom att kundens identitet bekräftas med bankkoder eller identitetskort.

Luftlandsättning, eng airdrop: En åtgärd som används i marknadsföringen av nya kryptovalutor, då man försöker förbättra dess synbarhet med att distribuera valutan gratis.

Marknadsvärde, eng. Market Cap: Kryptovalutans marknadsvärde grundar sig på dess enhetspris i relation till bitcoin, som multipliceras med antalet existerande mynt.

Max supply: Det maximal antalet kryptovalutans enheter i circulation, som inte kan överskridas. Fiat-valutor däremot har typiskt inget maximalt utbud, så deras värdeutveckling är svårare att förutspå.

(Kryptovaluta)Medlare, eng. broker: En tjänst där man kan köpa kryptovaluta. Medlaren gör affärer i börsen i stället för kunden och debiterar en kommission för tjänsten.

Node: En dator som deltar i blockkedjans upprätthållning. Se brytning.

Nocoiner: En person som inte äger kryptovalutor men talar mycket om dem. Nocoiners kan man kalla personer som skriver om hur någon kryptovaluta är en bubbla, pyramidbluff och tulpanlök efter att de blivit frustrerade på förlorade köpplatser.

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard): En bestämmelse som definierar minimala nivån på kortbetalningssäkerhetens tekniska krav.

(Kryptovaluta)Plånbok: Ett sätt att förvara kryptovalutan, t.ex. en applikation, pappersbit eller elektronisk apparat. Bara användaren själv kan administrera plånboken, då man också är ansvarig för möjliga användarfel. Ingen utomstående aktör kan t.ex. frysa kryptovalutaplånbokens varor, i motsats till traditionella bankkonton med fiat-valuta. Ifall plånbokens användare förlorar lösenordet, så kan inte ens plånboksapplikationens utvecklare återställa det. En artikel om temat.

Pollett, eng. ICO (Initial Coin Offering): Med pollett avses en kryptovaluta som byggs på en existerande blockkedja. ICO-polletter skapas av företag och projekt med avsikt att sälja dem för att finansiera sina investeringar En artikel om temat.

Ponzibedrägeri (eng. Ponzi scheme): En form av pyramidbluff där man samlar kapital för ett verkligt eller fiktivt investeringsändamål med höga förväntade eller även garanterade vinster. I verkligheten är affärsverksamheten mindre än lovat eller obefintligt. Bekanta dig med kännetecken på en typisk bitcoin-bluff.

Proxyserver: Med en proxyserver kan man filtrera och spara nättrafik.

Pyramidbluff: Med pyramidbluff samlas pengar från senare deltagare i pyramidnätverket i form av startavgifter som sedan betalas åt projektets organiserare och tidigare deltagare. Ändamålets verkliga värde eller existens kan typiskt inte bekräftas och systemet får mer pengar bara från nya investerare som medlemmar rekryterar. Bekanta dig med kännetecken på en typisk bitcoin-bluff.

Satoshi Nakamoto: En pseudonym använd av Bitcoins utvecklare. Personen eller gruppen bakom namnet Satoshi Nakamoto skapade bitcoin och har stannat anonym. Det finns mycket spekulation kring hans identitet och flera har försökt hitta honom, tills vidare utan resultat.

SegWit (Segregated Witness): En soft fork, alltså programuppdatering, som förbättrar Bitcoin-blockkedjans skalbarhet. Dess avsikt är att förbättra Bitcoin-nätverkets kapacitet genom att ändra sättet som nätverket bekräftar transaktioner med. SegWit-uppdateringen gjordes med Litecoin i juni 2017 och Bitcoin i augusti 2017.

Smartkontrakt, eng. smart contract: Ett system i blockkedjan som tillåter att göra och förverkliga kontrakt självständigt. Smartkontraktet kan också övervaka kontraktets villkor och ställa sanktioner om andra parten inte följer dem. Affärer som gjorts med ett välformulerat smartkontrakt behöver inga förmedlare eller andra utomstående parter.

Teknisk analys: En metod använd av investerare där man försöker modellera och söka förutsebara regelbundenheter, alltså “mönster”, i kursutvecklingen. Tekniska analysens viktigaste uppgift är att notera olika trender och utnyttja dem i investeringsbeslut. Bekanta dig med Bittirahas tekniska analyser.

Telegram: En populär rysk applikation för snabbmeddelanden, som fungerar på flera plattformar och baserar sig på kryptering. En viktig kommunikationskanal för flera kryptovaluta- och ICO-projekt.

TXID (Transaction Identifier): En Bitcoin-transaktions tagg, varmed man kan granska transaktionens tillstånd och grundinformation. TXID kan inmatas t.ex. till www.lohkoketju.fi sajten som upprätthålls av Prasos.

UTXO (Unspent Transaction Output): Ett system som fastställer Bitcoin-adressens balans genom att beräkna oanvända valutans mängd på grund av ankommande och avgående transaktioner.

Virtualmaskin: Blockkedjans virtualmaskin fungerar som en decentraliserad service, som typiskt utför processer som betjänar blockkedjan. T.ex. Ethereums EVM-virtualmaskin skyddar blockkedjan från överbelastningsattacker och driver smartkontrakt.

Vitbok: Ett dokument som motsvarar en affärsplan i kryptovalutornas värld och klargör projektets grundinformation. Det minsta du borde läsa om du funderar på att investera i en ny kryptovaluta.