Laaja kyselytutkimus kryptovaluutoista Euroopassa – 25% suunnittelee sijoittamista

Kansainvälisiä kulutustottumuksia ja rahaan liittyviä asenteita tutkiva ING International Survey on toteuttanut Euroopassa laajan kryptovaluuttoihin liittyvän kyselytutkimuksen. Tutkimuksessa selvitettiin eurooppalaisten kryptovaluuttojen omistuksia, tulevaisuuden sijoitus ja käyttöaikomuksia sekä asenteita niitä kohtaan.

Kryptovaluuttoja pidetään riskialttiina sijoituskohteena. Suuri osa vastanneista uskoo niiden arvon ja käytön maksuvälineenä kuitenkin nousevan lähiaikoina.

Suurin osa eurooppalaisista on kuullut kryptovaluutoista

Kyselyyn vastanneista 66 prosenttia on vähintään kuullut kryptovaluutoista. Miesten keskuudessa kryptovaluuttojen tuntemus on huomattavasti yleisempää. Parhaiten kryptovaluutat tunnetaan Itävallassa (79%) ja Puolassa (77%). Huonoiten puolestaan Belgiassa (38%). Suomen osalta tulokset puuttuvat tutkimuksesta.

Tulosten valossa on huomioitavaa, että vaikka kryptovaluuttoja pidetään vielä pitkälti sijoitusinstrumentteina, niin niiden tunnettuus ei ole parhaimmillaan korkeimman elintason maissa. Tunnettuuteen voi vaikuttaa paikallisen median kiinnostus aihetta kohtaan, maan painottuneisuus tietotekniikkaan sekä yleinen sijoittamiseen liittyvä kulttuuri.

Kryptovaluuttojen tunnettuudessa eri maiden välillä on huomattavia eroja.

25 prosenttia vastaajista uskoo omistavansa kryptovaluuttoja tulevaisuudessa

Kyselyyn vastanneista 9 prosenttia kertoi omistavansa vastaushetkellä kryptovaluuttoja. Kuitenkin 25% uskoi omistavansa niitä tulevaisuudessa. Vastausten perusteella monen aikeissa oli joko alkaa sijoittaa kryptovaluuttoihin tai alkaa käyttämään niitä maksuvälineenä ostoksiinsa.

Kryptovaluuttojen omistamista tulevaisuudessa pitivät todennäköisimpänä ihmiset, jotka käyttivät mobiilipankkipalveluita. Heidän keskuudessaan prosenttiluku oli 31. Myös naisten ja miesten välillä oli eroa. Miehet pitivät kryptotalouteen osallistumistaan naisia todennäköisempänä.

Kryptovaluuttojen uskotaan yleistyvän online-maksamisessa

Kyselyssä kryptovaluutoista kuulleilta kysyttiin joukko jatkokysymyksiä. Näissä kartotettiin odotuksia kryptovaluuttojen yleistymiseen maksuvälineenä ja sijoituskohteena. Vastaajilta kysyttiin myös odotuksia arvonnousuun seuraavan vuoden aikana.

Positiiviset odotukset kaikkiin kysymyksiin oli noin kolmasosalla kaikista vastaajista. Eri maiden välillä oli jälleen selkeitä eroja. Turkkilaiset erottautuivat selvästi optimistisimpina, sillä yli 50 prosenttia heistä odotti arvonnousua seuraavan vuoden aikana. Yleisesti luotto kryptovaluuttojen kasvuun verkkomaksamisen välineenä oli hieman suurempaa kuin kasvuun investointikohteena.

Turkkilaiset erottuivat Euroopasta selvästi optimistisimmin kryptovaluuttojen tulevaisuuteen suhtautuvana kansana.

Kryptovaluuttoja pidetään muita sijoituslajeja riskialttiimpana

Kyselyssä kartotettiin myös vastaajien näkemyksiä kryptovaluuttojen riskialttiuteen suhteessa muihin sijoituslajeihin. Niitä pidettiin riskialttiimpana verrattuna kaikkiin muihin kyselyssä esillä olleisiin vaihtoehtoihin. Pienin ero oli verrattaessa osakesijoittamiseen. Vastaajista 30 prosenttia piti kryptovaluuttoja pienempiriskisenä näistä kahdesta, kun osakkeiden riskin pienempänä näki 46 prosenttia. Vastaajista 24 prosenttia piti riskejä yhtä suurina.

Kultaan ja kiinteistöihin verrattaessa erot olivat huomattavasti suuremmat. Molempien kohdalla 70 prosenttia vastaajista piti kryptovaluuttoja riskialttiimpana vaihtoehtona. Tutkimuksen yhteenvedoissa kuitenkin todetaan, että riskiarvioissa ihmisillä on tapana arvioida riskipitoisemmaksi se vaihtoehto, jonka he tuntevat huonommin. Korkea riskiarvio voi siis osaltaan kertoa myös kryptovaluuttojen vähäisestä tuntemuksesta.

Luotto eri tietokanaviin sijoituspäätösten osalta vaihtelevaa

Luottamus sijoittamiseen erikoistuneisiin medioihin oli melko vaihtelevaa. Kyselyn viimeisessä osiossa selvitettiin mistä vastaajat ensimmäisenä hakisivat tietoa kryptovaluuttoihin liittyen, mikäli heillä olisi kuukauden palkan verran ylimääräistä sijoitettavanaan.

Sijoittamiseen erikoistuneisiin medioihin luottamusta löytyi eniten samoista maista, joissa odotukset kryptovaluuttojen menestykseen olivat muutenkin suurimmat. Muuten vastaukset olivat varsin tasaisia eri maiden välillä tosin Italia (25%) ja Espanja (33%) poikkesivat joukosta. Näissä maissa luottamus pankkien antamaan sijoitusneuvontaan on kyselyn perusteella selvästi korkeampaa.

Kyselyssä ei eritelty tarkoitetaanko “specialist website” vaihtoehdolla sijoittamiseen erikoistuneita vai juuri kryptovaluuttoihin keskittyneitä Bittirahan kaltaisia medioita.

Etelä-Euroopan maissa Italiassa ja Espanjassa luottamus pankkien sijoitusneuvontaan oli muuta Eurooppaa korkeampaa.

ING International Surveyn raportin voit lukea kokonaisuudessaan englanniksi täältä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *