Strategier för kryptoinvesterare: Hur man hittar rätt stund för handel och sprider ut riskerna

Det doftar kaffe på Bittirahas kontor och kurskurvorna lyser på stora skärmar. Ett mekaniskt tangentbord knackar någonstans. Hetsigt arbete avbryts när mentala telefonerna börjar ringa. Folket kräver kunskap! Snabbt som en oljad brandman skyndar datakrigaren i Bitmobilen och kör mot centrum. Stereorna spelar Eye of the Tiger.

Då han förnimmar världens vindar i stadscentret förstår datakrigaren situationens natur och börjar svettas. Folk kan inte bestämma när det är bra stund att köpa krypton. Krigaren påminns om ett österländskt ordspråk: ”bästa stunden att plantera ett träd var tio år sedan – näst bästa stunden är nu”. Han glömmer sedan tanken, inte tar ju någon ordspråk på allvar. Krigaren bestämmer sig att gå tillbaka till gräsrotsnivån för att behandla saken.

Låt oss vara mer sakliga. Det är på riktigt svårt att bestämma när det är bra stund att köpa krypton. Skall man köpa nu eller vänta ifall priset i morgon vore lägre? Skall man köpa nu för att inte missa kursuppgången? En nybörjande kryptohobbyist kan lära känna åtminstone två olika strategier, varmed det är lättare att tolka köpstunder och sprida ut risken: kursgrafernas tolkning med ett par grundindikatorer samt prisernas medelvärderande (eng. cost averaging).

Vi börjar med kursgraferna. Temat kan kännas svårt till en början, men med lite möda lär man sig nyttig information om marknaderna. Ett bra verktyg till att tolka kursgraferna är t.ex. TradingView.com –verktyget, som är gratis att använda. I den här artikeln behandlar vi tre allmänt använda indikatorer: utbytesvolym, MACD samt RSI.

https://bittiraha.fi/sites/default/files/reima1.png

Skärmbild av TradingView.com, vars mindre klippta bilder vi utnyttjar i artikeln.

Ljusgraf och bytesvolym

I skärmbildens översta del är BTC/USD växlingsparets prisutveckling visat med gröna och röda balkar, alltså ljus (candles), som formar en prisutvecklingsgraf. Ett nytt ljus framträder med vissa mellanrum beroende på inställningarna, t.ex. varje 5 minuter, 30 minuter eller dag. Ett nytt ljus börjar från det priset som gamla slutat till, och blir upp- eller nedförsriktande enligt myntets pris då tidsfönstret stängs. Det här slutpriset är igen nästa ljusets startpunkt. Ljusens höjd berättar hur stor skillnad tidsintervallens start- och slutpris hade. I ljusens höjd och botten formas en tunn linje, hjärttråden, som berättar intervallens lägsta och högsta utbytespris.

I bilden har vi nedanför ljusgrafen bytesvolymen där gröna balkarna tyder på köpdriven volym och röda försäljningsdriven volym. En högre balk betyder större bytesvolym. Allmänt taget berättar en hög volym om stort intresse för myntet med dåvarande priset och samma tvärtom. När det i bytesvolymen sker en snabb förändring åt vartdera hållet, är det ofta också fråga om en trendförändring gällande priset.

MACD-Indikatorn

I skärmbildens center är en graf som formas av en blå och orange linje. Det här är MACD-indikatorn. MACD är en förkortning av orden Moving Average Convergence Divergence. Med MACD:s vanliga inställningar formas blåa linjen genom att minska 26 dagars betonade medeltal från 12 dagars betonade medeltal. Oranga linjen är 9 dagars betonade medeltal. Då dessa linjer möts sker det ofta nära trendändringar.

Exempelvis mot slutet av 13. dagen har linjerna mötts, och väldigt samtidigt har kursen tagit en riktning neråt. Också MACD-linjernas möte 18. dagen korrelerar starkt med prisets skifte till uppgångstrend. Som en grov tumregel kan man ha att då blåa linjen är ovanför oranga är det fråga om en uppgångstrend. Då blåa linjen motsvarande är nedanför oranga, är det fråga om en nedgångstrend.     

Tilläggsinformation om MACD-indikatorn får du t.ex. från Investopedia.

RSI-Indikatorn

I den här skärmbilden är RSI längst ned i form av en violett kurva. RSI används till att tolka när kryptovalutan är överköpt eller översåld. Rsi beräknas genom att dela uppgångsdagarnas medeltal med nedgångsdagarnas medeltal under en viss tidsintervall. Oftast används 14 dagars intervaller. RSI fungerar i skalan 0-100, där 100 är extremt överköpt och 0 extremt översåld. RSI ger tecken på potentiella köp- och försäljningsstunder då den rör sig ungefär ovanför 70 (överköpt = försäljningssignal) eller under 30 (översåld = köpsignal).

Då man jämför RSI-kurvan med ljusgrafen kan man märka likheter, t.ex. kring 20. dagen skedde en köprusning (som syns i volymbalken med högt grönt) vilket framträder i RSI som en stigande kurva, som bäst kring 75. Då RSI är högt kan man ofta tolka att investeringsinstrumentet är överköpt och att dess värde snart kan börja sjunka. Så gick det också i det här fallet, då både ljusgrafen och RSI-indikatorn sjönk 21. dagen.

Mer information om RSI-indikatorn i Investopedia.

Så här utnyttjar du indikatorerna

Hur kan indikatorerna hjälpa hitta bättre köp- och försäljningsstunder. Grovt taget kan vi formulera några regler.

Köpande kan vara förnuftigt då ljusgrafen har länge varit röddriven, eftersom det då kan vara möjligt att ”fiska bottnen”, hitta en kort intervalls lägsta pris. Köpsignalen förstärks av MACD, där blåa linjen har dykt nedanför oranga, men det ser ut som att de snart kan mötas. Då grafen en längre tid kryper i låga numror mellan ca 0 och 30 ger RSI köpsignal. När alla dessa indikatorer tolkas tillsammas får man mer pålitliga uppskattningar om kursens riktning.

Försäljningsstunder tolkas tvärtom. När ljusgrafen längre varit på grönt kan det formas korta intervallers topper. Det kan betyda förnuftiga försäljningsstunder och en kommande trendändring neråt. Man kan snusa efter trendändringar med hjälp av MACD-linjernas möte, då blåa har stigit ovanför oranga men verkar nu mötas och snart skifta neråt. Bra försäljningsstunder berättar om sig då RSI-värdet är högt kring 70-100. I likhet med köpstunder är det klokast att estimera flera olika indikatorer tillsammans.

Man bör inte blint lita på indikatorerna, eftersom de bara är riktgivande verktyg. Att tolka indikatorer och grafer är en bransch där det råder vissa grundpinciper, och resten av analysen beror på användarens personliga syn. Den här synen torde utvecklas med erfarenhet, då marknadernas rörelser blir mer bekanta. Det lönar sig att göra första affärerna som lutar på indikatorernas tolkning med liten insats, så man undviker större bekymmer ifall uppskattningen visar sig vara svag. Investera inte mer än du är färdig att förlora är en bra tumregel som också gäller här.

Prisernas medelvärderande är enkel metod för riskkontroll

Om det känns för svårt eller motbjudande att tolka grafer, så är det ingen fara – det finns nämligen en enkelt lysande metod att sprida ut köpens och försäljningarnas risker. Prisernas medelvärderande är kanske den säkraste metoden för en person som inte litar på sin egen förmåga att värdera marknadernas prissituation.

Då man medelvärderar priser bestämmer man en viss fast summa, t.ex. 100 euro, och köper alltid mynt med samma summa under en viss intervall, t.ex. en gång i veckan under två månader. Då delas en sammanlagd 800 euros satsning till flera köpstunder, vilket jämnar ut kursförändringens risk jämfört med en situation där man köper allt på en gång. Med samma metod kan man också sälja mynt. Låt oss exempelvis ta en situation där en person vill sälja 0.7 btc. Hen kunde för att sprida ut risken sälja 0,1 btc varje dag under en vecka. Då blir försäljningspriset ungefär sju dagars medelvärde, och en kort intervalls kursförändringar har en mer balanserad roll för helheten.

Ansvarsfrihet

All information i artikeln är skribentens egna syner, och är inte en rekommendation för köp- eller försäljningsbeslut. Det lönar sig inte att följa skribentens syn utan att själv bekanta sig med temat. Det här är inte investeringskonsultering; Prasos Ab och skribenten är inte ansvariga för läsarnas förluster/vinster. Den här texten är snarast en första länk mellan en intresserad läsare och mer avancerad marknadsanalys, och dess avsikt är att skrapa ytan gällande bra köp- och försäljningsstunders lokalisering.

Jag önskar alla Bittirahas läsare och stödjare lyckade kryptoaffärer!

Skriven av Reima Lahdenpää, översatt till svenska av Robin Nyberg.

Julkaistu kategoriassa Uncategorized avainsanoilla .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *