Mitä Bitcoinin tuleva puoliintuminen tarkoittaa?

bitcoin puoliintuminen eli bitcoin halving
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Mitä sijoittajan tulee tietää Bitcoinin puoliintumistapahtumasta?

Pähkinänkuoressa:

  • Bitcoinin seuraava puoliintuminen tapahtuu keväällä 2024
  • Puoliintumistapahtuma tarkoittaa lohkopalkkion puoliintumista ja se lisää radikaalisti bitcoin-verkon niukkuutta
  • Tavoitteena on samalla tarjonnan asteittainen lasku
  • Vuonna 2024 lohkopalkkio puoliintuu 6,25:stä 3,125:teen bitcoiniin
  • Bitcoinin kurssinousu 100 000 euroon puoliintumisen jälkeen on varteenotettava skenaario

Vuoden 2022 raskaan karhumarkkinan jälkeen johtava kryptovaluutta bitcoin on jälleen selvässä nosteessa, kevään 2023 prosentuaalisen nousumomentumin hipoessa kolminumeroisia lukuja. Hintakehityksen ja teknisen analyysin lisäksi sijoittajia kiinnostavat Bitcoinin fundamentaalit, joihin kuuluu mm. puoliintumistapahtuma (englanniksi halving, halvening).

Neljän vuoden välein syklisesti toistuvalla lohkopalkkion puoliintumisella on tärkeä funktio bitcoinin niukkuuden ylläpidossa, koska se rajoittaa samalla enimmäistarjonnan 21 miljoonaan natiiviyksikköön. Vuoden 2023 kesäkuun alussa bitcoin-tarjonnan määrä oli 19,39 miljoonaa yksikköä.

Bitcoin halving

Lähde: YCharts

Mitä puoliintuminen tarkoittaa?

Yksinkertaisesti selitettynä Bitcoinin puoliintuminen tarkoittaa sen lohkopalkkion puoliintumista. Lohkopalkkio on määrä, jonka Bitcoinin louhija saa uuden lohkon lisäämisestä lohkoketjuun. Bitcoinin puoliintuminen tapahtuu noin neljän vuoden välein, kun tietty määrä uusia bitcoineja on louhittu.

Bitcoinin pseudonyymin kehittäjän Satoshi Nakamoton mukaan Bitcoin-verkon louhinta loppuu kokonaan vuonna 2140, kun kaikki 21 miljoonaa bitcoinia on louhittu. Puoliintumisen tarkoituksena on hillitä inflaatiota, sillä se rajoittaa uusien bitcoinien määrää.

Monet arvioivat Satoshi Nakamoton suunnitelleen Bitcoin-verkon jakavan natiiviyksiköitä alussa anteliaammin, jotta uuden kryptovaluutan suosio kasvaisi mahdollisimman nopeasti. Samalla Satoshi arvioi onnistuneesti Bitcoinin arvon kasvavan, jolloin sen tarjonnan määrää voidaan myöhemmin laskea.

Puoliintumisen tarkoituksena on samalla pitää bitcoinien määrä stabiilina. Viime vuosien poikkeukselliset elvytystoimenpiteet (määrällinen elvytys, Quantitative Easing, QE) ovat johtaneet hintojen ennennäkemättömään nousuun inflaation kautta. Andreas Steno Larsen on arvioinut, että vuonna 2020 luotiin yli 20 prosenttia kaikista kierrossa olevista dollareista (USD). Vuosina 2020-2021 fiat-rahan määrällinen kasvu eskaloitui edelleen. Keskuspankeilla on valta luoda suunnattomia määriä uutta rahaa, mutta samalla toimenpide heikentää fiat-rahan arvoa.

Satoshi Nakamoto näki inflaation haitallisena. Jotta valuutta voisi olla immuuni poliittiselle vallankäytölle, on välttämätöntä, ettei mikään taho voi luoda sitä rajattomasti. Puoliintuminen on myös merkki siitä, että Bitcoin-verkko toimii suunnitellulla tavalla. Se luo louhijoille insentiivin louhija ja ylläpitää verkkoa nyt, koska tulevaisuudessa heille maksetaan vähemmän uusista bitcoineista. Tämä vaikuttaa myös Bitcoinin hintaan, sillä jos tarjonta vähenee, mutta kysyntä pysyy samana, hinta nousee.

Lue lisää: Satoshi Nakamoto | Kryptomaailman avainhenkilöt #1

Puoliintumisen teoriaa

Koko Bitcoin-verkon arvolupaus perustuu niukkuusperiaatteeseen ja puoliintumistapahtuma lisää kryptovaluutan niukkuutta vähentämällä tarjontaa asteittain. Oheinen Coin Metricsin kaavio peilaa bitcoinin päivätason liikkeellelaskun pienentymistä (punainen) jokaisen puoliintumisen jälkeen.

Samalla bitcoinin kokonaistarjonta (vihreä) kasvoi huomattavasti kryptovaluutan alkuvuosina, mutta kaari on sittemmin loiventunut, kääntyen lähes sivusuuntaan viime vuosina. Puoliintumisen eri mekanismit palvelevat lähinnä yhtä funktiota, bitcoinin tarjonnan pitämistä maksimissaan 21 miljoonassa yksikössä. Todellinen kierrossa olevien “coinien” määrä jää paljon pienemmäksi, “kadonneiden” bitcoinien takia.

Lähde: Coin Metrics

The Rational Root -analyytikon mukaan bitcoin on tällä hetkellä edennyt 77 prosenttia puoliintumissyklissään (oranssi). Peilaten vuoteen 2016, bitcoinin hinta oli selvässä nousussa samassa syklivaiheessa. Vuonna 2019 taas spot oli tässä vaiheessa sykliä suuntaamassa laskutrendiin kesän nousupyrähdyksen jälkeen.

Bitcoin halving prosessi

Lähde: The Rational Root

Bitcoinin louhinta

Bitcoinin-louhinta tapahtuu ratkaisemalla monimutkaisia matemaattisia ongelmia, joiden onnistuneesta ratkaisusta saa lohkopalkkion. Lohkoketju on joukko transaktioita, jotka on tallennettu lohkoihin ja jokainen lohko on linkitetty toisiinsa muodostaen ketjun.

Louhintaprosessi vaatii suuren määrän laskentatehoa, joka toteutetaan erityisillä tietokoneilla tai louhintalaitteilla. Kun louhija ratkaisee lohkon, hänelle maksetaan uusia bitcoineja tai siirtomaksuja, joita käyttäjät maksavat, kun he käyttävät bitcoinia. Bitcoinin-louhinnan tarkoituksena on ylläpitää Bitcoin-verkkoa ja varmistaa sen turvallisuus. Se on myös tapa, jolla uusia bitcoineja tuodaan markkinoille.

Kun lohkopalkkio puolitetaan, jotkut louhijat saattavat laskea, että heidän operointinsa ei ole enää kannattavaa sähkö- ja laitteistokustannusten vuoksi. Jotkut saattavat lopettaa kokonaan, jos bitcoinin kurssinousu ei subventoi puoliintumista, mikä taas vähentää verkon prosessointitehon määrää. Tapahtuipa mitä tahansa, lohkojen louhinnan nopeuteen puoliintumisen ei pitäisi vaikuttaa, koska Bitcoin-järjestelmä säätää louhinnan vaikeusastetta automaattisesti.

Lue lisää: Onko Bitcoinin louhinta edelleen kannattavaa?

Bitcoinin kysyntä

Bitcoinin kysyntä on vaihdellut merkittävästi kryptovaluutan julkaisun (2009) jälkeen. Alussa bitcoinin kysyntä oli vähäistä ja sen käyttö rajoittui lähinnä harrastajiin ja teknologia-alan asiantuntijoihin. Vuosien varrella bitcoinin kysyntä on kuitenkin kasvanut merkittävästi, kun yhä useammat ihmiset ovat alkaneet käyttää sitä sijoituskohteena sekä välineenä maksuihin ja rahansiirtoon.

Vuosien 2020-2021 noususyklissä bitcoinin kysyntä oli poikkeuksellisen korkeaa, johtuen pitkälle sen kasvaneesta suosiosta sijoituskohteena. Monet sijoittajat ovat alkaneet käyttää bitcoinia osana monipuolista ja hajautettua sijoitussalkkuaan, mikä on johtanut sen arvon huomattavaan kasvuun. Tämä puolestaan on lisännyt kiinnostusta bitcoinia kohtaan ja kasvattanut sen kysyntää entisestään, muodostaen positiivisen kierteen.

Bitcoinin kysyntä voi vaihdella lyhyellä aikavälillä markkinoiden heilunnan eli volatiliteetin, epävakauden ja spekulatiivisen sijoittamisen takia. Vaikka bitcoinin kysyntä on ollut vaihtelevaa, sen käyttöön liittyvät innovaatiot ja teknologian kehitys ovat saaneet yhä useammat ihmiset tutustumaan ja hyödyntämään sitä eri tarkoituksiin.

Lähde: Repetico

Voiko bitcoin nousta 100 000 euroon seuraavassa puoliintumisessa?

Neljän vuoden sykleissä toistuvat puoliintumistapahtumat ovat olennainen osa Bitcoin-markkinaa ja niitä voi tehokkaasti hyödyntää hintakehityksen tulkinnassa. Jos käytämme tuoreinta vuonna 2020 tapahtunutta puoliintumistapahtumaa (kaaviossa turkoosi) referenssinä, bitcoinin spot-hinta nousi vuosien 2016 ja 2020 puoliintumisten välillä 1263 prosenttia.

Puoliintumiset sananmukaisesti puolittavat louhijoille maksettavan lohkopalkkion, joka putosi 12,5 bitcoin-yksiköstä 6,25:teen vuonna 2020. Vastaavasti vuoden 2024 puoliintuminen puolittaa lohkopalkkion jälleen, tiputtaen sen tasolle 3,125.

Toinen bitconin kurssihistoriaa määrittävä tekijä on spot-hinnan nousu puoliintumistapahtuman ja sitä seuraavan ATH-hinnan (punainen) välillä. Tuoreimman vuoden 2020 puoliintumistapahtuman ja sitä seuraavan vuoden ATH:n välillä bitcoin nousi kiitettävät 654 prosenttia.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Bitcoinin historian aiemmat puoliintumistapahtumat ovat nostaneet spot-hintaa parabolisessa trendissä. Vuosien 2012 ja 2016 puoliintumisten välillä kurssi nousi yhteensä 5187 prosenttia. Vuoden 2016 puoliintumisen ja sitä seuranneen vuoden ATH:n (punainen) välillä bitcoinin spot-hinta taas kiipesi 2922 prosenttia. Voidaan siis sanoa, että puoliintumistapahtumat toimivat kurssinousun katalyyttinä sekä ennen että jälkeen puoliintumista.

Mikäli bitcoin mukailee aiempien puoliintumissyklien rakennetta, spot-hinnan voi ennustaa nousevan kevyesti 100 000 euroon ja dollariin vuoden 2024 puoliintumisen jälkimainingeissa.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Puoliintuminen ja varantovirtamalli (S2F)

Varantovirtamallia käytetään eri omaisuusuusluokkien sekä erityisesti jalometallien niukkuuden arviointiin, ja sen luojan Plan B:n oivallus oli soveltaa mallia bitcoiniin. Varantovirtamalli laskee tuotannon ja kierrossa olevien yksiköiden määrällistä suhdetta. Bitcoin on erityisen niukka omaisuusluokka, koska sen tarjonta on tarkkaan rajattu 21 miljoonaan natiiviyksikköön. Bitcoinin tarjonta on määritetty protokollatasolla, tehden siitä helposti ennakoitavan.

Vaikka bitcoinin hinta on tällä hetkellä selvästi varantovirtamallin alapuolella, vastaavaa divergenssiä on esiintynyt aiemminkin. BTCUSD on heilunut S2F:n ylä- ja alapuolella vuosien aikana: 2017 bull-syklissä BTCUSD nousi huomattavasti varanto-virtamallin yläpuolelle ja vuoden 2019 karhumarkkinassa taas BTCUSD putosi huomattavasti alemmas kuin S2F. Bitcoinin hinta näyttää löytävän korrelaation S2F:n kanssa, vaikka divergenssiin menisi välillä vuosia.

Lähde: Glassnode

Bitcoinin spot-hinnan ollessa nykyisellä tasollaan, 463 päivän S2F näyttää lukemaa $108K. Vaikka divergenssi on huomattava, PlanB näkee eriytymisen osana mallin toimintaa. Viimeisimmissä kommenteissaan PlanB arvioi bitcoinin nykyisen arvostustason poikkeuksellisen matalaksi ja kehottaa sijoittajia toimimaan ennen kuin markkina alkaa todella hinnoittelemaan tulevaa puoliintumista.

“A small reminder the world’s most valuable money is only designed to get more scarce.” – PlanB

Puoliintuminen ja indikaattorit

Bitcoin-markkinaa voi hahmottaa helpommin segmentoimalla hintadatan distribuutio- (violetti) ja akkumulaatiovaiheisiin (sininen), jotka muodostavat markkinasyklien monivuotisen sarjan. Älykäs raha (instituutiot) on suosinut akkumulaatiosyklejä, kun taas retail-segmentti tulee yleensä mukaan distribuutiosykleissä. Bitcoinin historiaa hallitsevat luonnollisesti myös puoliintumistapahtumat, joita ennen nähdään puoliintumista edeltävä sykli (sininen).

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Siirtymää akkumulaatiosyklistä distribuutiosykliin voidaan seurata transaktiokulujen prosentuaalisella osuudella lohkopalkkiosta (valkoinen), jolla on taipumus nousta ennen jokaista distribuutiosykliä. Indikaattori on ennustanut markkinasyklien muutokset tarkasti vuosina 2019 ja 2020.

Vuoden 2019 puoliintumista edeltävässä akkumulaatiosyklissä fees to reward -metriikka nousi ennen kesän helpotusrallia (keltainen) arvoon 0,12. Vuonna 2020 transaktiokulujen prosentuaalinen osuus lohkopalkkiosta nousi jälleen, yltäen toukokuussa 0,21:teen ja myöhemmin marraskuussa tasolle 0,29. Nyt fees to reward ratio -indikaattori on jälleen maltillisessa nousussa, tukien bitcoinin hintanäkymiä.

Lähteet: Timo Oinonen, CryptoQuant

Bitcoinin puoliintuminen vaikuttaa selvästi sen toteutuneen hinnan aaltoon (turkoosi). Toteutuneen hinnan on nähty olevan markkinan vedenjakaja, koska se edustaa kaikkien bitcoin-ostojen keskihintaa. Samalla toteutuneen hinnan ylittänyt spot osoittaa bitcoin-sijoittajien olevan sijoituksissaan voitolla.

Puoliintuminen ja makromarkkina

Bitcoinin arvioitiin aiemmin olevan “korreloimaton omaisuusluokka” ja sen korrelaatio osakemarkkinaan olikin pitkään alhainen. Alkuvuosien pienenä ja tuntemattomana omaisuusluokkana bitcoin eli omaa elämäänsä riippumatta makromarkkinan liikkeistä. Vuonna 2020 tilanne alkoi kuitenkin muuttua Michael Saylorin teesien ja institutionaalisen kiinnostuksen myötä. Vuosien 2020-2021 noususyklin jälkeen bitcoinin korrelaatio S&P 500 osakeindeksiin on pysynyt korkeahkona.

Lue lisää: Michael Saylor | Kryptomaailman avainhenkilöt #6

Lähde: Global Macro Investor

Strategi Raoul Pal on pitkään analysoinut Bitcoinia ja sen suhdetta laajempaan makromarkkinaan. Palin teorian mukaan bitcoinin hintakehitys seuraa vahvasti M2-raha-aggregaattia eli kierrossa olevaa rahamäärää. Bitcoinin kurssi on siis noussut likviditeetin kasvaessa ja laskenut rahamäärän niukentuessa. Toki on hyvä huomata, että Raoul Palin mallissa likviditeetti nousi vaatimattomammin vuonna 2017, vaikka spot-hinnan suorituskyky oli huomattava. Vuonna 2017 markkinaan vaikuttivat voimakkaasti ICO-rahoituskierrokset ja tokeneiden retail-suosio.

Katsoen kohti vuotta 2024, Raoul Palin malli ennustaa M2:den nousevan kohti puoliintumistapahtumaa, jolloin Bitcoiniin kohdistuu ainakin kaksi positiivista faktoria. Likviditeetin kasvun ja puoliintumistapahtuman osuminen samalle vuodelle tuonee johtavalle kryptovaluutalle nostetta.

Puoliintuminen ja instituutiot

Puoliintuminen toimii bitcoin-markkinaa määrittävänä jatkumona ja kiinnostaa siksi institutionaalisia sijoittajia. Kenties tunnetuin Bitcoin-instituutio MicroStrategy (MSTR) teki ensimmäiset bitcoin-ostonsa heinäkuussa 2020, kun sen toimitusjohtaja Michael Saylor ilmoitti korvaavansa yhtiön dollarivarat bitcoineilla ja muilla vaihtoehtoisilla omaisuuserillä.

MicroStrategyn suunnanmuutos tapahtui lähes välittömästi kevään (11.5) puoliintumistapahtuman jälkeen. Upotettu kaavio näyttää miten MicroStrategy oli erityisen aktiivinen bitcoin-ostoissaan vuosina 2020-2021. Karhumarkkinavuosi 2022 oli MicroStrategylle hiljaisempi, mutta yhtiö on taas nostanut ostotahtiaan vuonna 2023. Saylor on tunnettu myös bitcoin-teeseistään, jotka sisältävät defensiivisiä, opportunistisia ja strategisia argumentteja.

Lähde: Coinmotion Research

Kaavio havainnollistaa samalla miten MicroStrategyn bitcoin-ostot ovat kiihtyneet jälleen vuonna 2023. Koska yhtiötä on pidetty Bitcoin-markkinan johtavana indikaattorina, ostoja voi tulkita ainakin kahdella tavalla: Ensinnäkin MSTR:n akkumulaatio kertoo todennäköisen kurssipohjan löytymisestä. Toiseksi yhtiön ostot kertovat valmistautumisesta vuoden 2024 puoliintumiseen ja sen tuomaan kysynnän kasvuun.

Miten hyötyä puoliintumisesta ja miten treidata sitä?

Kaiken puoliintumisteorian lisäksi sijoittajat ovat kiinnostuneita tapahtuman soveltamisesta käytäntöön. Moni sijoittaja pohtiikin nyt miten treidata halvingia ja hyötyä siitä?

Yksinkertaisin vastaus lienee puoliintumisen huomioiminen buy&hold-strategiassa, kun bitcoinin spot-hinta on suhteellisen edullinen. Bitcoinin distribuutiosyklin loppuminen vuodenvaihteessa edusti samalla monivuotista hintapohjaa ja akkumulaatiosyklin alkua. Näiden syklien leikkauspiste on hyvä alue bitcoinin kerryttämiseen, samalla pitäen katseen vuoden 2024 puoliintumisessa.

Toinen lähestymiskulma on varantovirtamallin luojan PlanB:n suosittelema treidaussääntö. PlanB kehottaa sijoittajia hyödyntämään positiotreidausta, jossa bitcoin-ostot tehdään kuusi kuukautta ennen puoliintumistapahtumaa. Samalla PlanB kehottaa myymään position 18 kuukautta halvingin jälkeen. PlanB:n mukaan strategia tarjoaa optimaalisen riski-tuottosuhteen.

Lähde: PlanB

Anthony Pompilanoa mukaillen bitcoin on epäsymmetrinen sijoituskohde, jonka nousupotentiaali ylittää huomattavasti sen riskit. Bitcoinin kurssin suhteellinen heikkous vuonna 2023 tekee siitä nyt poikkeuksellisen houkuttelevan ostokohteen kauas horisonttiin katsovalle sijoittajalle.


Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille


Uskomme Bittirahalla vahvasti, että kryptovaluutoista tulee osa jokapäiväistä elämäämme. Missionamme on tehdä kryptovaluutoista helposti saatavilla olevia kaikille, kokemuksesta ja tietotaidosta riippumatta. Luo tili ja sijoita Bitcoiniin helposti Coinmotionissa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *