IMF:n Global Financial Stability -raportti, Venäjän louhintasanktiot ja kv-kryptomaksut sekä Morgan Stanley

Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF (International Monetary Fund) on julkaissut tämän hetken taloustilannetta kuvaavan Global Financial Stability -raportin. Raportin mukaan Venäjän ja Ukrainan välinen sota, joka tällä hetkellä koettelee maailman talousjärjestelmän kestävyyttä, aiheuttaa shokkiaaltoja koko maailmantalouteen.

Raportti ottaa myös kantaa kryptovaluuttoihin. Raportin mukaan makroekonomisia poliittisia toimenpiteitä tulee lisätä, joilla voidaan torjua kryptovaluuttojen ja niihin liittyvien palveluiden käyttöönottamisen lisääntymisen (cryptoization) muodostamat uhat.

IMF:n suurimpina huolina raportin mukaan kryptovaluuttojen osalta on maailman talouden vanhan pankki- ja maksujärjestelmän sirpaloituminen ja esimerkiksi Bitcoinin rooli globaalisti asetettujen talouspakotteiden ohittamisessa. Näihin nykyistä talousjärjestelmää kohtaaviin haasteisiin on tarkoitus vastata kryptovaluuttoihin kohdistuvalla lisääntyvällä sääntelyllä.

IMF:n mukaan Ukrainan tilanne on johtanut cryptoization-ilmiöön tai niin sanottuun hyperbitcoinisaatioon. Tämän ilmiön taustalla on Ukrainan tilanteen takia syntynyt maailmanlaajuinen osaa toimijoita koskeva maksuvalmiuden heikkeneminen sekä vastapuoliriskin lisääntyminen että finanssi-instituutioihin ja rahoitukseen saatavuuteen liittyvien riskien lisääntyminen. Bitcoin ja muut kryptovaluutat luovat IMF:n mukaan epävakautta nykyiselle maksujärjestelmälle.

Esimerkkinä tästä on Ukraina, jossa perinteiset maksujärjestelmät eivät pysty tarjoamaan hädässä oleville heidän tarvitsemiaan varoja. Tähän haasteeseen Bitcoin on pystynyt vastaamaan, joista esimerkkinä ovat bitcoinilla tehtävät lahjoitukset, jotka ohittavat perinteiset maksujärjestelmät.

Sen lisäksi IMF toteaa: ”Pääomamarkkinat voivat sirpaloitua tulevaisuudessa entistä enemmän, joka voi mahdollisesti vaikuttaa Yhdysvaltain dollarin asemaan (maailman reservivaluuttana). Tämä maksujärjestelmien sirpaloituminen voi johtaa tilanteeseen, jossa erilaiset digitaaliset keskuspankkivaluuttojen muodostamat blokit tulevat yleistymään.”

IMF on huolissaan myös erilaisista digitaalisista keskuspankkivaluutoista sekä yksittäisten valtioiden irtaantumisesta nykyisestä talousjärjestelmästä. Tästä kehityksestä yksi hyvä esimerkki on El Salvador ja toinen on Venäjä. El Salvador teki Bitcoinista laillisen maksuvälineen sekä oli luomassa uutta Bitcoinin ympärille rakentuvaa infrastruktuuria. Puolestaan Venäjä kiertää mm. Bitcoinin avulla sille asetettuja kansainvälisiä sanktioita.

Erilaisten maailmanlaajuisten sanktioiden johdosta Venäjän energiasektorin vienti ei olisi vastaavalla tavalla mahdollista kuin aiemmin. IMF:n mukaan Venäjä voi kiertää sille asetettuja sanktioita luohinnan avulla, jolloin Venäjä pystyisi hyödyntämään sen omia energiaresursseja samalla kun sen vienti hiipuu.

IMF:n raportin mukaan kuitenkaan cryptoization-ilmiöön liittyvien makroekonomisten poliittisten toimintatapojen luominen on välttämätöntä, mutta edes näillä toimilla tulevaisuudessa ei pystytä estämään kryptoekosysteemiin liittyvien riskien muodostumista.

Tämä voidaan tulkita myös niin, että IMF:n mukaan toimivat kryptoekosysteemit ovat jo nyt haastamassa nykyisiä pankki- ja maksujärjestelmiä sellaisella tavalla, johon nykyinen järjestelmä ei pysty vastaamaan.

IMF pitää myös mahdollisena, että digitaaliset keskuspankkirahat luovat jatkossa kilpailua Bitcoinille ja muille kryptovaluuttoille. Tässä oletuksena on todennäköisesti, että toimivia digitaalisia keskuspankkirahoja jossain vaiheessa syntyy ja että ne otetaan myös laajasti käyttöön.

Lue lisää kryptovaluutoista Coinmotion-blogista

Venäjän louhintasanktiot ja kv-kryptomaksut

1. USA:n pyrkii rajoittamaan Bitcoinin louhintaa Venäjällä

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö pyrkii rajoittamaan Bitcoinin louhintaa Venäjällä. Terrorismin rahoittamisen vastaisen tutkimuskeskuksen vastaavan sihteerin Brian Nelsonin mukaan rajoituksilla pyritään estämään Venäjälle kohdistettujen taloudellisten pakotteiden kiertäminen. Samalla tarkoituksena on estää Venäjän energiavarojen hyödyntäminen, joilla voidaan rahoittaa Ukrainaa vastaan käytävää sotaa.

Koska Yhdysvaltojen hallinto ei pysty estämään Bitcoinin louhintaa Venäjällä, sen vuoksi USA pyrkii heikentämään Venäjän toimitusketjua.

Valtiovarainministeriön mukaan Venäjän riippuvaisuus FIAT-valuuttoina tapahtuvista maksuista sekä tietokoneiden tuonti tekevät Venäjästä haavoittuvaisen talouspakotteille, jos USA keskittyy vaikeuttamaan näiden yhtiöiden toimintaa.

Yksi tällainen sanktioiden kohde on Bitcoinin louhintaa harjoittava toimija Bitriver, jolla on kolme toimipistettä Venäjällä. Bitriverin holding-yhtiö on kuitenkin ollut vuodesta 2021 lähtien Sveitsin alueella. Näin ollen Bitriveriä ja sen kymmentä venäläistä tytäryhtiötä vastaan voitaisiin kohdistaa sanktioita.

Cambridgen yliopiston tutkimuksen mukaan Venäjä on maailman kolmanneksi suurin Bitcoinin louhintakeskittymä maailmassa. Tammikuussa Venäjän presidentti Vladimir Putin kertoi, että Venäjällä on Bitcoinin louhintaan liittyviä keskeisiä kilpailuetuja, jotka liittyvät energialähteisiin sekä otollisiin sääolosuhteisiin. Tästä Venäjällä olevasta kilpailuedusta myös Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on yhtä mieltä.

Puolestaan IMF:n tutkimuksen mukaan kuukausittain maailmanlaajuisesti bitcoineja louhitaan n. 1,4 miljardin Yhdysvaltain dollarin arvosta. Venäjällä tapahtuva louhinta kattaa tästä summasta 11 %.

2. Venäläisten yritysten kv-kryptomaksut

Venäjän veroviranomainen (FTS) mahdollistaisi venäläisten yritysten kansainväliset kryptovaluutoilla tapahtuvat maksut. Asia tuli ilmi paikallisen Izvestia-lehden mukaan tämän viikon keskiviikkona FTS:n vastauksessa Venäjän valtiovarainministeriön valmistelemaan Venäjän kryptovaluuttalakiin.

Sen lisäksi FTS:n mukaan kansainvälisesti toimivia venäläisyrityksiä voitaisiin vaatia mahdollistamaan kryptovaluutoilla tapahtuvien osto- ja myyntitoimeksiantojen toteuttaminen säänneltyjen kryptovaluuttalompakoiden sekä -pörssien kautta.

Muutokset kryptolakiehdotukseen ovat harkinnassa Venäjälle asetettujen kansainvälisten talouspakotteiden takia.

Nämä ehdotukset muuttaisivat alkuperäistä valmisteltua lakia, jonka mukaan kryptovaluutat käsitettäisiin ainoastaan sijoitusinstrumentteina. Venäjän valtiovarainministeriö ei ole tyrmännyt FTS:n ehdotusta. Veroviranomaisen valmisteltavaan lakiin kohdistuviin muutosehdotuksiin valtiovarainministeriö on jättänyt varauksen lisäselvityksistä ja jatkokeskusteluista muutosehdotusten osalta.

8.4.2022 Venäjän valtiovarainministeriö sai valmiiksi lakiehdotuksen Venäjän uudesta kryptovaluuttalaista. Lakiehdotus on lähetetty Venäjän hallituksen hyväksyttäväksi.

Morgan Stanleyn mukaan Bitcoin on lähellä valuutan statusta

Yksi maailman suurimmista pankeista Yhdysvaltalainen Morgan Stanley on päätynyt raportissaan siihen lopputulokseen, että Bitcoin on lähellä valuuttaluokituksen statusta. Pankin mukaan bitcoinin käyttö valuuttana on jo sen verran yleistä, että bitcoinia voitaisiin tästä syystä pitää jo valuuttana.

Striken yhteistyö BlackHawk networkin kanssa mahdollistaa bitcoinin päätymisen fyysisille kauppapaikoille niin sanottuihin kivijalkakauppoihin ja ravintoloihin, jotka käsittävät 85 % USA:ssa tapahtuvista siirroista.

Striken toimitusjohtaja Jack Mallers ilmoitti BlackHawk-yhteistyöstä Bitcoin konferenssissa aikaisemmin tässä kuussa. Samalla julkistettiin yhteistyö myös Shopifyn ja NCR:n kanssa, jolloin Strike tekisi yhteistyötä kolmen maailman suurimman maksujenvälittäjän kanssa.

Morgan Stanleyn mukaan bitcoinin houkuttelevuus tulee lisääntymään matalien siirtokustannusten ja bitcoinin kaupankäyntivälineenä tapahtuvan käytön yleistymisen takia. Tämä johtaisi pankin mukaan tulevaisuudessa siihen, että bitcoinin hinnanvaihtelu olisi euromääräisesi ja dollarimääräisesti vähäisempää.

Raportin mukaan Striken, joka välittää Bitcoinin salamaverkon maksuja, ja BlackHawk Networkin, joka on maailman suurin maksujenvälitykseen keskittynyt toimija, yhteistyö tarkoittaisi tulevaisuudessa sitä, että bitcoinin status nimenomaan vaihdannan välineenä vahvistuisi.

Olennaista tässä kehityksessä Morgan Stanleyn mukaan on, että kuluttajat pystyisivät halutessaan valitsemaan fyysisillä kauppapaikoilla maksutavaksi bitcoinin hyödyntäen samalla Bitcoinin salamaverkkoa (Lightning Network). Tämä askel pelkästään P2P-verkostosta tapahtuvista siirroista (peer-to-peer) kuluttajakauppaan tarkoittaisi käytännössä sitä, että bitcoin olisi yleisesti käytetty vaihdannan väline tai ainakin kuluttajille tarjottaisiin tällaista mahdollisuutta valita bitcoin perinteisten FIAT-valuuttojen sijasta.

Raportissa korostettiin, että pienten maksujen maksaminen salamaverkon avulla on tulevaisuudessa käytännöllisempää kuin maksaminen esimerkiksi luottokorteilla. Tämä johtuu salamaverkon lähes olemattomista siirtokuluista. Tästä olisi erityisesti hyötyä bitcoin-maksumahdollisuutta tarjoaville kauppiaille, joille olennaista on siirtokulujen alhainen hinta sekä verkon helppokäyttöisyys että helppo pääsy tähän verkkoon. Käytön lisääntyessä bitcoinin volaliteetti eli hinnanvaihtelu euroissa tai esimerkiksi dollareissa olisi aikaisempaa huomattavasti alhaisempaa.

Toinen tärkeä seikka on Morgan Stanleyn mukaan se, että Striken mukaan kauppiaiden ei tarvitsisi jatkossa pitää kirjanpidollisesti hallussaan bitcoineja maksuvälineenä, joka voi olla bitcoinin nykyisen volatiliteetin ja rahanpesudirektiivin asettamien vaatimusten mukaan kauppiaalle hyvin työlästä. Sen sijaan kuluttaja voisi jatkossa käyttää hänen hallussaan olevia bitcoineja, kun taas kauppias saisi dollareita erittäin alhaisilla kustannuksilla salamaverkkoa hyödyntäen, jolloin kauppiaan käytännön haasteet bitcoinin käyttöönotossa huomattavasti helpottuisivat.

Vastuuvapauslauseke: Esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan (kirjoittajien) omia, eikä niitä voida pitää Bittirahan / Coinmotionin virallisina kantoina. Annetut tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta, sekä myös erityisesti markkinan nopean vaihtelun vuoksi. Artikkeleissa esitettyjä tietoja tai näkemyksiä ei tule koskaan tulkita suosituksiksi tai sijoitusneuvonnaksi.

Lue lisää Bitcoinin hinnan määriytymisestä Coinmotionille kirjoittamastani tuoreesta artikkelista:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *