Kulturutskottet föreslår ändringar till konkurrensskadande kryptovalutabeskattning

Skattereformerna gällande beskattningen av virtualvalutor i Finland som trädde i kraft sommaren 2018 har slagit hårt mot virtualvalutaanvändare och investerare. Situationen har skapat lidande åt både privatpersoner och företag som utvecklar blockkedjebaserad veksamhet. Nu har riksdagens kulturutskott vaknat och förstått hur mycket beskattningen skadar Finlands konkurrenskraft och utvecklingen av nya affärsmodeller. Nuvarande beskattningspraktiken tvingar branschens företag att flytta sin verksamhet till andra länder, där regulation och beskattning orsakar mindre skada för affärsverksamheten.

Kulturutskottet vill förbättra blockkedjeföretagens ställning

I Kulturutskottets betänkande från 6.3.2019 betonas möjligheterna bakom blockkedjeteknologins utveckling och utnyttjande samt skadeeffekter som nuvarande beskattningspraktiken orsakar.

Det är angeläget att skapa förutsättningar i vårt land för att ta igen blockkedjeteknikens försprång i den internationella utvecklingen. Som det konstateras i kommunikationsutskottets utlåtande kan blockkedjor utnyttjas i en mångfald olika sammanhang, också vid utnyttjandet av artificiell intelligens och sakernas internet (IoT). I utlåtandet konstateras att det ofta är nödvändigt med elektroniska värdetransaktioner i offentliga blockkedjor och även vid utnyttjande av artificiell intelligens, och att Skatteförvaltningens skattetekniska riktlinjer från 2018 för kryptovalutor och olika informationsbärare bildar ett betydande hinder för att i Finland utnyttja och utveckla offentlig blockkedjeteknik och delvis också artificiell intelligens och IoT-tillämpningar som använder blockkedjor.

Kulturutskottet hänvisar till Traffik- och kommunikationsministeriets tidigare utlåtande om blockkedjeverksamhet. Också Traffik- och kommunikationsministeriet har förstått att affärsverksamhet som utnyttjar blockkedjor kräver digital förflyttning av värde med kryptovalutor och tokens. Enligt nuvarande beskattningspraktiken är alla kryptovalutatransaktioner eller växlingar beskattningsbar inkomst ifall det skett värdestegring, men förluster är inte avdragbara. Därmed kan tusentals transaktioner fram och tillbaka med några euros summor orsaka en skatteskuld på tusentals euro. Före beskattningen korrigeras är situationen helt omöjlig för utvecklingen av flera potentiella blockkedjebaserade affärsmodeller.

Det ser i fråga om finländska företag ut att vara fråga om ett uppenbart konkurrenshinder i relation till företag i många andra länder. Kulturutskottet förutsätter att statsrådet bör utreda ärendet i skyndsam ordning och vidta behövliga åtgärder för att klargöra det skattemässiga läget och korrigera det för att göra utvecklingen av tjänster gynnsammare så att kompetens och företag inom branscherna för blockkedjor, artificiell intelligens och IoT och med dem de fördelar som kan fås ur tekniken inte ska förflyttas utomlands.

Utlåtandet väcker hopp om bättre kryptobeskattning i framtiden

Kryptoinvesterare, branschens företag och medborgare oroade över Finlands konkurrenskraft kan glädja över att Kulturutskottet föreslår hastiga ändringar till beskattningspraktiken av kryptovalutor. Eftersom Traffik- och kommunikationsministeriet redan i sitt eget utlåtande konstaterat att nuvarande beskattningen skadar Finlands konkurrenskraft, så verkar situationen vara ganska lovande för framtiden.

Utskottets förslag om blockkedje- och kryptovalutabeskattningens utveckling är följande:

Riksdagen förutsätter att regeringen utreder skyndsamt beskattningen av öppna blockkedjor och kryptovalutor och vidtar i anslutning till det behövliga åtgärder för att klarlägga och förtydliga den skattemässiga situationen.

Hoppväckande text. Sedan väntar vi bara på hur saker framskrider till praktik. Kulturutskottets betänkande i sin helhet kan du läsa här. Om du vill uppmana deltagande riksdagsledamöterna att driva saker vidare, så hittar du en lista på behandlingens deltagare i slutet av betänkandet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *