Minkälaisiin Uutisiin Bitcoinin Hinta Reagoi?

Varsinkin valtamediaa seuraavilla on lähtökohtaisena käsityksenä, että Bitcoinin tulevaa hintakehitystä ei voi luotettavasti arvioida millään menetelmällä. Tämä varmasti pitää paikkansa, tulevaisuudessa tapahtuvan Bitcoinin hintaliikehdinnän osalta asia ei välttämättä voida vetää yhtä suoria johtopäätöksiä. 

Eli pystyykö Bitcoinin hinnan tulevaa liikehdintää kuitenkin arvioimaan?

Jos esimerkiksi jos julkaistaan Bitcoiniin liittyvä negatiivinen uutinen, miten sen jälkeen Bitcoinin hinta reagoi? Tai jos julkaistaan positiivinen uutinen, miten siinä tapauksessa Bitcoinin hinta reagoi?

On luonnollista, että hinnan nousut ja laskut puolestaan tarvitsevat tuekseen riittävää volatiliteettia eli hinnan vaihtelua. Mutta reagoiko Bitcoinin hinta negatiivisiin uutisiin voimakkaammin kuin positiivisiin vai onko tilanne kenties päinvastainen? 

Siihen tämän artikkelin tutkimuksessa keskitytään. Sen lisäksi keskitytään myös siihen, että minkälaisiin uutisiin Bitcoinin hinta oikein reagoi ja miten.

Mutta sitten itse aiheeseen. Ja itse tutkimukseen.

Minkälaiset uutiset vaikuttavat Bitcoinin volatiliteettiin?

Stefan Lyocsa, Peter Molnar, Tomas Plihal ja Maria Siranova tutkimuksessaan ”Impact of macroeconomic news, regulation and hacking exchange markets on the volatility of bitcoin” (2020) tutkivat finanssimarkkinoille keskeisten uutisten vaikutusta Bitcoin-Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssin vaihteluun eli volatiliteettiin sekä Bitcoinin nopeisiin hinnan nousuihin ja laskuihin (jump component)

Yleisemmin tästä Bitcoin-Yhdysvaltain dollarin vaihtokurssin volatiliteetistä käytetään nimitystä Bitcoinin hinnan volatiliteetti. Tätä nimitystä käytetään myös tässä artikkelissa kuvaamaan tilannetta, koska se on monelle tutumpi ilmaisu tämän vaihtokurssin toiminnasta.

Yksinkertaistettuna: Jos tietynlaisten uutisten jälkeen Bitcoinin hinnan volatiliteetti kasvaa ja nopeat hinnan nousut ja laskut lisääntyvät, silloin voidaan päätellä, että tällaisilla uutisilla on vaikutusta Bitcoin hintaan.

Tutkimusaineisto

Tutkimuksen aineisto käsittää kausittaiset makroekonomiset uutiset ja uutiset liittyen markkinoiden sääntelyyn sekä markkinoiden tilanteeseen (market sentiment) että uutisiin liittyen kryptovaluuttojen hakkerointeihin. Kausittaisista makroekonomisista uutisista tutkimusaineisto sisälsi kulutusta, vientiä ja tuontia (kauppatasetta), rahapolitiikkaa sekä tulevaisuutta koskevia indikaattoreita että valtion finanssipolitiikkaa ja sen lisäksi hintoja sekä reaalimarkkinan aktiivisuutta kuvaavia uutisia.

Tutkimuksen tulokset

Tutkimuksessa havaittiin seuraavat päätelmät. Bitcoinin hinnan volatiliteetti on tutkimuksen vertailuryhmään verrattuna voimakkaampaa sekä hyvin yhtämittaista. Bitcoinin volatiliteetin ja hinnan nopeiden hinnan nousujen ja laskujen (jump component) välillä on selkeästi havaittavissa molemmille yhteisiä taustavaikuttajia. 

Havainto

Keskeisesti Bitcoinin volatiliteettiin vaikuttavia tekijöitä ovat uutiset, jotka liittyvät Bitcoinin sääntelyyn. Tämä huomataan etenkin Bitcoinin volatiliteetin nousuna päivää ennen sääntelyä koskevan uutisen julkaisemista sanomalehdessä (tutkimuksessa käytetty esimerkkinä Financial Times-lehdessä julkaistuja uutisia). Tässä tutkimuksessa tehty havainto on myös linjassa aikaisemman kryptomarkkinoita koskevan tutkimuksen (Auer & Claessens, 2018) kanssa. 

Kryptomarkkinoiden hakkerointiuutisilla on erittäin suuri vaikutus Bitcoinin volatiliteettiin. Hinnan nopeiden nousujen ja laskujen kohdalla tämä uutisten vaikutus Bitcoinin hintaan on vieläkin suurempi. 

Bitcoiniin ja toimialan muihin suuriin kryptovaluuttoihin liittyvien google-hakujen perusteella tehtyjen positiivisten, neutraalien ja negatiivisten uutisten ja alan sääntelyyn liittyvien uutisten vaikutukset Bitcoinin volatiliteettiin ovat mielenkiintoisia:

Neutraaleilla ja negatiivisilla uutisilla liittyen Bitcoiniin ja muihin suuriin kryptovaluuttoihin ei ole tämän tutkimuksen mukaan kovinkaan suurta vaikutusta Bitcoinin volatiliteettiin. Sen sijaan positiivisilla uutisilla on selkeästi suurempi vaikutus Bitcoinin volatiliteettiin sekä sen hinnan nopeisiin nousuihin ja laskuihin.

Tämä tutkimuksen mukaan kausittaisilla makroekonomiaan liittyvillä uutisilla on hyvin vähän vaikutusta Bitcoinin volatiliteettiin ja Bitcoinin hinnan nopeisiin hinnan nousuihin ja laskuihin. Ainoastaan tulevaisuutta mittaavilla indikaattoreilla kuten kuluttajaindeksillä oli tilastollisesti merkittävää vaikutusta Bitcoinin volatiliteettiin. 

Tutkimuksen muut havainnot

Bitcoin ei käyttäydy markkinoilla kuten muut sijoituskohteet. Tästä on osoituksena esimerkiksi se, että makroekonomiset uutiset eivät vaikuta Bitcoin volatiliteettiin samalla tavalla. Sen sijaan itse Bitcoiniin liittyvillä ja etenkin Bitcoinin sääntelyyn liittyvillä uutisilla on erityinen merkitys Bitcoinin volatiliteetille. 

Tässä tutkimuksessa onkin tutkimustulosten pohjalta tehty aika rohkea päätelmä: 

Bitcoin ei ole osa perinteistä maailman taloutta, koska sen hinta korreloi vain hyvin heikosti maailmantalouden uutisiin.

Tästä tietysti voidaan vetää vielä rohkeampi päätelmä, että ehkä Bitcoinilla voi jopa hajauttaa sijoitussalkun riskejä.

On tietenkin syytä muistaa, että tässä artikkelissa käsitellään vain paria tutkimusta eikä näiden  perusteella kannata tehdä sen suurempia johtopäätöksiä etenkään sijoituspäätösten osalta. 

On kuitenkin syytä huomioida, että tutkimustuloksia Bitcoinin ominaislaatuisista piirteistä muihin sijoituskohteisiin nähden on jo paljon tutkittu. Bitcoin ei siten aiheesta tehtyjen tutkimustenkaan mukaan käyttäydy kuten monet perinteiset sijoituskohteet. 

Ja ilmeisesti sen vuoksi suursijoittajat ympäri maailman on kiinnostuneita Bitcoinista ja kryptovaluutoista.

Toivottavasti näistä vinkeistä oli apua ja onnea markkinoille!

Kirjoituksessa ei kuitenkaan esitetä sijoitussuosituksia eikä niitä sellaiseksi tule tulkita. Sijoitusmarkkinoilla voittojen saaminen vaatiikin pitkäjänteistä perehtymistä aiheeseen sekä monesti useamman vuoden kokemuksen.

Kirjoittaja on Suomen Kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ry:n hallituksen jäsen ja hänellä on vuosien kokemus sijoittamisesta eri sijoituslajeihin, mukaan lukien kryptovaluuttoihin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *