Voiko Bitcoinilla hajauttaa sijoitussalkun riskejä?

Voiko Bitcoinilla hajauttaa sijoitussalkun riskejä?

Kaikki jotka ovat joskus perehtyneet sijoittamiseen tuntevat sijoittamisen yhden perusviisauksista: ”Älä laita kaikkia munia samaan koriin.” 

Tällä vanhalla viisaudella tarkoitetaan siten sijoitussalkun riskien hajauttamista. Osakemarkkinoilta ja joukkovelkakirjojen sekä valuuttojen ja raaka-aineiden osalta aiheeseen liittyvää tutkimusta on tehty hyvin paljon. Hajauttamisen hyödyt ovat siten aiheeseen liittyvän tutkimuksen osalta hyvin ainakin pörssiosakkeisiin sijoittavien tiedossa. 

Monelle ei kuitenkaan tule ensimmäisenä mieleen, että myös Bitcoinin hajauttamishyödyistä on tehty tutkimusta (mm. Lehner, Carter ja Ziegler, 2018). Näitä tutkimustuloksia käymmekin läpi seuraavaksi.

Mitä on hajauttaminen?

Jos sijoittajan sijoitussalkussa on esimerkiksi kahden pörssiyhtiön osakkeita, jotka ovat samalta toimialalta, tällaista salkkua ei voida pitää hyvin hajautettuna. Tämä johtuu siitä, että jos tälle toimialalle tulee yllättäviä vaikeuksia, silloin sijoittajan koko salkun tuotto voi jäädä rankasti tappiolle. Hyvänä esimerkkinä viime vuodelta 2020 voidaan pitää ravintola- ja matkailualaa, joka oli erityisen suurissa vaikeuksissa odottamattomasta ja yllättävästä syystä. 

Sen sijaan jos sijoittajan salkku koostuisi yli 10:stä pörssiosakkeesta eri toimialoilta, joiden liiketoimintasyklit tai tuotot eivät korreloisi keskenään, silloin tällaista salkkua puolestaan voitaisiin pitää hajautuksen osalta vähemmän riskiä sisältävänä. Eli paremmin hajautettuna. Jos tähän salkkuun lisättäisiin vielä joukkovelkakirjoja sekä esimerkiksi erilaisia hyödykkeitä, joiden tuotot eivät korreloisi osakemarkkinoiden kanssa, silloin salkkua voitaisiin pitää jo ihan hyvin hajautettuna. 

Hajauttamisen ideana on yleisesti se, että useita erilaisia sijoitusinstrumentteja sisältävä sijoitussalkku tuottaisi keskimääräisesti enemmän pitemmällä aikavälillä kuin vähemmän sijoitusinstrumentteja sisältävä salkku. Ja se samalla tällainen hajautus myös vähentäisi salkun kokonaisriskejä. Näin ollen yhden sijoitusinsturmentin laskuvaihe ei vaikuttaisi salkun kokonaistuottoon negatiivisesti vaan tasapainoisesti rakennettu salkku tuottaisi sijoittajalleen tasaisesti syklistä riippumatta (Kajtazi & Moro, 2017).

Bitcoin osana hyvin hajautettua salkkua?

Guesmi, Saadi, Abid ja Ftiti (2018) ovat tutkimuksessaan havainneet, että Bitcoin mahdollistaa sijoittajalle hajautushyötyjä. Yksi merkittävä syy tähän on heidän mielestään se, että koska Bitcoin ei ole osa perinteistä finanssijärjestelmää, silloin Bitcoin ei ole ole riippuvainen perinteisen finanssijärjestelmän toimijoista. Tällöin sijoittaja voisi saada hajautushyötyjä esimerkiksi perinteisen finanssijärjestelmän kriisejä vastaan.

Puolestaan Bouri, Molnár, Azzi, Roubaud ja Hagfors pitivät tutkimuksessaan mahdollisena, että Bitcoin voi tarjota myös suojaa poliittisilta ja maailmantalouden riskeiltä (2017). Burniske ja White (2017) taas havaitsivat, että Bitcoin korreloi hyvin vähän perinteisten sijoitusinstrumenttien kuten osakkeiden, valuuttojen, kullan, raaka-aineindeksien ja inflaatiojoukkovelkakirjojen kanssa, joka taas edelleen vahvistaa Bitcoinin luonnetta hajatushyötyjen mahdollistajana.

Yhteistä lähes kaikille näille tutkimuksille oli se huomio, että Bitcoin on tähän mennessä tarjonnut historiallisesti erittäin hyvän tuoton sen tarjoamiin riskeihin nähden. Tähän samaan lopputulokseen on päätyneet myös esimerkiksi Carpenter (2016) sekä Briere, Oosterlinck ja Szafarz (2015) että Eisl, Gasser ja Weinmayer (2015).

Uusin tutkimus: BTC osana sijoitussalkkua

Aiheesta on tehty tutkimusta myös tämän jälkeen. Viimeisimpien tutkimustulosten mukaan on havaittu, että Bitcoin ei edelleenkään korreloi kovinkaan vahvasti osakkeiden, valuuttojen, kullan tai raaka-aineindeksien kanssa. Tähän tulokseen ovat tulleet esimerkiksi Morgan Stanley:n Shalett ja Galindo (2021). CFA Institute of Research (2021) on myös omassa tutkimuksessaan havainnut vastaavien Bitcoinin hajautushyötyjen olemassaolon.

Tässä Morgan Stanleyn tutkimuksessa salkun osakepaino oli 60 % ja joukkovelkakirjojen paino oli 40 %. Tämän jälkeen salkkuun lisättiin Bitcoinille 2,5 %:n allokaatio. Tapahtui seuraavaa: Salkun absoluuttista kuin myös riskikorjattua tuottoa saatiin tarkasteluperioidin 2014-2020 aikana parannettua viitenä vuotena seitsemästä.

Mielenkiintoista tutkimuksessa oli se, että sijoitussalkun vuosituotot paranivat 164:lä peruspisteellä (basis point) ilman että salkun volatiliteetti oleellisesti nousi. Myöskään Bitcoinin laskuvaiheen ajanjaksot eivät lisänneet salkun riskejä. 

Myös riskituottosuhdetta kuvaava Sharpen luku nousi yhteensä 41 % samalla kun riskisopeutettu pääomantuotto nousi lukuun 0,48. Bitcoin-allokaatio salkussa oli lisännyt salkun tuottoja 15 %:lla. 

Hajauttamisessa keskeistä on systemaattisen riskin eli markkinariskin alentaminen. Tutkimusten mukaan tämä on ollut historiallisesti mahdollista sisällyttämällä bitcoineja sijoitussalkkuun 1-2,5 %:n allokaatiolla. 

Mitä tämä sitten tarkoittaa suomen kielellä? Voiko Bitcoinilla hajauttaa sijoitussalkun riskejä?

Koska Bitcoinin korrelaatio ei ole vahvaa muiden sijoitusinstrumenttien kanssa, se tarkoittaa sitä, että Bitcoin osana sijoitussalkkua on mahdollistanut hajautushyötyjen saavuttamisen. 

Eli toisin sanoen tuotot suhteessa riskeihin ovat olleet historiallisesti kannattavat, kun Bitcoinin osuus on ollut salkussa 1-2,5 %. 

Riskit

Tässä tulee kuitenkin muistaa se, että tutkimuksissa on myös osoitettu näihin sijoituksiin sisältyvät riskit. Edelleen tutkimusten (Cheng 2018) mukaan perinteisiin sijoitusinstrumentteihin nähden Bitcoinin korkea volatiliteetti eli hinnan vaihtelu on nähty tutkimuksissa nostavan salkun riskiä. 

Vaikka pitemmällä aikavälillä tarkasteltuna Bitcoinin ei ole havaittu korreloivan voimakkaasti perinteisempien sijoitusinstrumenttien kanssa niin viime vuosina Bitcoinin osalta on nähty lyhyemmällä aikavälillä hyvin voimakasta korrelaatiota perinteisten sijoitusinstrumenttien kanssa. Tämä on hyvin tärkeä seikka muistaa.

Samoin allokaation osalta riski on tutkimusten (Cheng 2018. s. 11-12) mukaan noussut tilanteissa, jossa salkusta on sijoitettu Bitcoiniin yli 2 % salkun varallisuudesta. Sen lisäksi jo pelkästään se, että jos sijoittaja ei tunne Bitcoinia sijoituskohteena, voi aiheuttaa riskejä sijoittajan salkunhallinnalle. Tämä tulee erityisesti muistaa sääntelyn ja etenkin verotuksen osalta.

Shalett ja Galindo (2021, s. 7-8) vahvistavat myös tämän oletuksen, että edelleen Bitcoinin korkea volatiliteetti perinteisiin sijoitusinstrumentteihin nähden nostaa salkun riskiä mittaavia tunnuslukuja. 

Tuottojen osalta n. 2,5 %:n allokaatio Bitcoiniin olisi salkun tunnuslukujen osalta maksimaalinen allokaatio Bitcoinille. 

Tutkimuksessa mainitaan riskeistä myös Bitcoinin energiankulutus, bitcoin-omistusten keskittyminen, toimialan sääntely kuten erotus sekä poliittset riskit.

Yhteenveto: Voiko Bitcoinilla hajauttaa sijoitussalkun riskejä?

Hajauttamista ja Bitcoinia ei yleensä rinnasteta toisiinsa. Hajauttamista pidetään enemmän konservatiivisen sijoittajan toimintatapana, jossa sijoitussalkun riskejä koetetaan järjestelmällisesti minimoida. Bitcoinia pidetään taas kahvipöytäkeskustelussa kryptovaluuttana, joka edustaa enemmän spekulatiivisia nopeita tuottoja sekä suurempaa riskiä.

Hajauttamisessa ei ole kuitenkaan lähtökohtaisesti ole kyse mistään muusta kuin salkun riskien hajauttamisesta, joita mitataan erilaisilla tunnusluvuilla. Sijoitussalkkuun tulee siten valita sellaisia instrumentteja, jotka näitä riskejä minimoivat. 

Tutkimusten mukaan Bitcoinin 1-2,5 %:n osuudella salkusta hajauttamishyötyjä voidaan saavuttaa. Bitcoin pystyy siten tarjoamaan sijoittajalle turvaa markkinariskiltä.

Tässä tulee kuitenkin vielä muistaa, että historialliset tuotot eivät tarkoita sitä, että tulevaisuudessa nämä tuotot toistuisivat. 

Aihepiiristä on olemassa paljon tutkimusta. Lisää tästä aiheesta voi lukea mm. alla olevista lähteistä. 

Onnea markkinoille ja toivottavasti näistä vinkeistä oli apua!

Kirjoituksessa ei kuitenkaan esitetä sijoitussuosituksia eikä niitä sellaiseksi tule tulkita. Sijoitusmarkkinoilla voittojen saaminen vaatiikin pitkäjänteistä perehtymistä aiheeseen sekä monesti useamman vuoden kokemuksen.

Kirjoittaja on Kryptovaluuttayhdistys Konsensus Ry:n hallituksen jäsen ja hänellä on vuosien kokemus sijoittamisesta eri sijoituslajeihin, mukaan lukien kryptovaluuttoihin.

Lähteet: Voiko Bitcoinilla hajauttaa sijoitussalkun riskejä?

Bouri, E., Molnár, P., Azzi, G., Roubaud, D., & Hagfors, L. I. (2017). On the hedge and safe haven properties of Bitcoin: Is it really more than a diversifier?. Finance Research Letters, 20, 192- 198. 

Briere, M., Oosterlinck, K., & Szafarz, A. (2015). Virtual currency, tangible return: Portfolio diversification with bitcoin. Journal of Asset Management, 16(6), 365-373 

Burniske, C., & White, A. (2017). Bitcoin: ringing the bell for a new asset class. Ark Invest (January 2017)

Carpenter, A. (2016). Portfolio diversification with Bitcoin. Journal of Undergraduate in France, 1- 27. 

Cheng, Lang Does Bitcoin Offer Diversification Benefit in a Portfolio? Lang Cheng 

Eisl, A., Gasser, S., & Weinmayer, K. (2015). Caveat Emptor: Does Bitcoin Improve Portfolio Diversification?

Global Investment Committee (2021). Shalett, Lisa and Galindo, Denny. The Case for Cryptocurrency As an Investable Asset Class in a Diversified Portfolio. Morgan Stanley: Wealth Management 17.3.2021.

Guesmi, K., Saadi, S., Abid, I., & Ftiti, Z. (2018). Portfolio diversification with virtual currency: Evidence from bitcoin. International Review of Financial Analysis. Lehner, E., Carter, L., & Ziegler, J. (2018). A call for Second-Generation Cryptocurrency Valuation Metrics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *