Osakemarkkinoiden ja kryptovaluuttamarkkinoiden eroavaisuudet

5 suurinta eroavaisuutta osakemarkkinoiden ja kryptomarkkinoiden välillä
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Osakemarkkinoiden ja kryptovaluuttamarkkinoiden eroavaisuudet

Osakemarkkinat ovat olleet olemassa satoja vuosia. Kryptovaluuttamarkkinat ovat olleet olemassa noin vuosikymmenen verran. Näin ollen markkinoita on monesti vaikea verrata toisiinsa. 

Tehtävä ei ole kuitenkaan täysin mahdoton. Tässä artikkelissa katsotaan perusasiat markkinoiden eroavaisuuksista, jotta tilanne ainakin hieman selkeytyisi.

Mitä yhteistä?

Yhteistä osakemarkkinoilla ja kryptovaluuttamarkkinoilla on nykyään paljon. Esimerkiksi helppo pääsy markkinapaikalle on yksi yhteinen piirre. Erilaiset online-sovellukset pöytäkoneelle sekä mobiilisovellukset ovat mahdollistaneet hyvin helpon ja nopean tavan avata säilytys- ja sijoitus/treidaustilit eri pörsseihin niin osake- kuin kryptomarkkinoilla.

Sen lisäksi kryptovaluuttoihin sijoittaneella on monesti käytössään samat työkalut kuin osakemarkkinoilla sijoittavalle. Sijoittajat pystyvät molemmilla markkinoilla ostamaan markkinahintaan (market order), tiettyyn sijoittajan ennalta määrittämään hintaan (limit order) ja tappionpysäytys-toimintoa käyttämällä (stop loss order). Aivan kaikilla kryptovaluuttamarkkinapaikoilla näitä työkaluja ei ole kuitenkaan käytössä.

Mutta markkinapaikoilla on myös paljon eroja. Niistä seuraavaksi hieman enemmän.

Mitä eroa?

1. Omistus

Osakemarkkinoilla sijoittaja hankkii yhtiön osakkeita sijoitussalkkuunsa. Se tarkoittaa sitä, että sijoittaja omistaa yleensä tästä ostamastaan osakeyhtiöstä tietyn osuuden. Yhtiöosuuden omistus puolestaan mahdollistaa sijoittajalle oikeuden äänestää yhtiökokouksessa ja vaikuttaa siten yhtiön tulevaisuuteen. Sijoittajan oikeudet tietysti riippuvat hyvin pitkälti osakesarjasta.

Kryptovaluuttojen kohdalla omistus ei ole aivan näin yksinkertaista. Kryptovaluuttojen kohdalla tuleekin selvittää huolellisesti se, että mitä oikeastaan ollaan ostamassa. Lähtökohtaisesti kuitenkin voidaan olettaa, että sijoittaja ei omista sitä ”yhtiötä”, joka laskee, tokenit liikkeeseen. 

Kryptovaluuttoihin sijoittanut omistaa siten kryptovaluuttoihin sijoittaessaan tokeneita tai Bitcoinin osalta satosheja.

Tokenit eivät ole kuitenkaan osakkeita. Esimerkiksi hyödyke tokenit (utility tokens) ja hallinto tokenit (governance tokens) on monesti tarkoitettu käytettäväksi sen alustan sisällä, jonne ne on luotu. Tokeneilla tulee olla jokin tietty tarkoin määritelty käyttötarkoitus, jotta niille voidaan määrittää muuta kuin spekulatiivinen arvo. Tokenien arvon sitominen kryptoprojektin omaan liiketoimintaan tai sen tunnuslukuihin on kuitenkin arvonmäärityksen osalta hyvin haastavaa.

2. Markkinoillepääsy

Osakemarkkinat ovat tavallisille sijoittajille yleensä auki vain arkipäivisin. Suomessa osakemarkkinat aukeavat maanantaista perjantaihin klo 10:00 ja sulkeutuvat klo 18:30. Sen lisäksi osakemarkkinat ovat kiinni juhlapyhinä. 

Sen sijaan kryptovaluuttamarkkinat ovat yleensä auki kaikkina viikonpäivinä viikonloput mukaan lukien. Huoltokatkoja lukuun ottamatta sijoittaja pääsee näin ollen kryptovaluuttapörssiin milloin hän haluaa.

Näin ollen kryptomarkkinoille pääsee myös osakemarkkinoita vapaammin.

3. Kustannukset

Osakemarkkinoilla treidatessa syntyy helposti hyvinkin paljon kustannuksia. Tämän on selitetty johtuvan finanssimarkkinoiden sääntelyn suuresta määrästä, jonka takia osakemarkkinan kaupankäyntihinnat on korkeampia. 

Kustannukset eivät ole yleensä kuitenkaan niin suuria, että ne vaikuttaisivat pitkän ajan sijoittajan toimintaan, mutta monet lyhyemmän aikavälin ja suuremman volyymin treidaajat kuitenkin suosivat alhaisempia kaupankäyntikustannuksia.

Sen lisäksi treidaamisen kaupankäyntipalkkiot ja ajoittain korkeat osto- ja myyntihinnan erot (spread) ovat perinteisillä osakemarkkinoilla monesti kalliimpia. 

Tämä korostuu etenkin sellaisten sijoitustuotteiden kohdalla, joiden volyymi on alhainen. Ja jos samaan aikaan markkinan hinnat eivät vaihtele riittävän voimakkaasti, tällöin treidaaja ei pysty pääsemään voiton puolelle, ellei hän ota enemmän riskejä. Tämä koskee etenkin sijoitustuotteita, jotka pitää myydä tietyn ajan kuluessa tai kaupankäyntikustannukset nousevat. Näin ollen etenkin treidaajan potentiaalinen tuottomarginaali osakemarkkinoilla on kaventunut riskien samalla kasvaessa.

Puolestaan kryptovaluuttamarkkinoilla kaupankäyntikustannukset ja spreadit ovat monesti osakemarkkinoita alhaisempia. Ei siis ole yllätys, että monet treidaajat suosivat kryptovaluuttamarkkinoita tästä syystä. Kryptovaluuttamarkkinoiden hyvä volatiliteetti on myös treidaajalle tärkeä asia.

Tässä tulee kuitenkin muistaa, että sellaiset kryptopörssit, joissa asiakkaiden tietoturvallisuus on parempi, ovat asiakkaan varojen säilytyksen ja tietoturvan osalta monesti edullisempaa kryptopörssiä turvallisempia. Se taas tarkoittaa sijoittajan kannalta hieman korkeampia kaupankäyntikustannuksia.

4. Sääntely ja läpinäkyvyys

Osakemarkkinat ovat erittäin säänneltyjä. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että sijoittajan varallisuutta suojataan, kun varat ovat pörssin hallussa. Samalla asiakkaan tietoturvallisuutta koskevat vaatimukset ovat tarkoin säännellyt. 


Kryptovaluuttamarkkinat ovat taas yleensä huomattavasti vähemmän säänneltyjä verrattuna osakemarkkinoihin. Se luo sijoittajalle enemmän riskejä mutta myös mahdollisuuksia.

Kryptovaluuttapörssit voivat kuitenkin myös oma-aloitteisesti hakea itselleen esimerkiksi maksulaitoslupaa. Tällöin asiakkaan varojen säilytys sekä tietoturva monesti paranevat samalla, koska lainsäädäntö edellyttää luvan saaneelta toimijalta erityistä tarkkuutta lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttymisen osalta.

Läpinäkyvyyden osalta on hyvä muistaa, että julkiset pörssiyritykset ovat lähtökohtaisesti tiukan valvonnan alaisia. Julkisten osakeyhtiöiden tulee julkistaa vuosineljänneksittäin julkisia osavuosikatsauksia. Sen lisäksi heidän tulee ilmoittaa omistuksessa tapahtuneista merkittävistä muutoksista, järjestää vuosittaiset yhtiökokoukset sekä pitää huolta muista yhtiön toimintaan vaikuttavista lainsäädännöllisistä velvoitteista. 

Kryptovaluutoista security tokeneilla (STO) on vastaavan kaltaisia raportointivelvoitteita, mutta yleensä kryptovaluutoilla ei ole samankaltaista läpinäkyvyyttä tulevan toiminnan osalta, ellei tällaista ennalta suunniteltua toimintatapaa ole koodattu lohkoketjuun kuten esimerkiksi Bitcoinin louhintapalkkion puoliintumisen osalta. 

Tämä kryptovaluuttaprojektin läpinäkyvyyden selvittäminen onkin monesti sijoittajan omalla vastuulla, johon sijoittajan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

5. Uusien yksiköiden liikkeeseen lasku

Uusien pörssiosakkeiden liikkeeseen laskusta voidaan päättää osakeyhtiön sisäisesti. Tässä liikkeeseen laskussa tulee tietenkin huomioida lainsäädännölliset velvoitteet. 

Kryptovaluuttojen kohdalla puolestaan uusien yksiköiden luonti riippuu hyvin pitkälti kryptovaluuttaprojektista. Osalla kryptoprojekteista projektin sisäisesti voidaan päättää vapaammin uusien tokeneiden luonnista. Mutta tässä tulee kuitenkin muistaa, että uusien tokenien luonnin suhteen ei vielä ole kovin paljon velvoittavaa lainsäädäntöä kuten osakemarkkinoiden puolella.

Olennaista tokenien luomisessa on, että tokeneita pystyy hankkimaan kuka tahansa tai niin että tokenien saanti perustuu tietyn työsuoritteen tekemiseen. Tällöin tokenien luonnin voidaan katsoa tapahtuneen markkinaperusteisesti. 

Mikäli näin ei ole ja uudet tokenit, luodaan vain projektin johtohenkilöille, silloin tällaiselle liikkeeseen laskulle tulisi olla erityisen hyvät perusteet tai muuten projektin uskottavuus saattaa tällaisesta toimenpiteestä kärsiä, koska yhden pienen ryhmän suosiminen muiden sijoittajien kustannuksella ei anna hyvää kuvaa toiminnasta.

Bitcoinin uusien yksiköiden luontiprosessi on taas moniin tokeneihin verrattuna erilaista, sillä se on ennalta rajattua. Tämä on totta kai myös osakemarkkinoihin nähden hyvin poikkeuksellinen toimintatapa, joka vaikeuttaa entisestään esimerkiksi Bitcoinin ja pörssiosakkeiden verrattavuutta keskenään. 

Osakemarkkinoiden ja kryptovaluuttamarkkinoiden eroavaisuudet:

  1. Omistus
  2. Markkinoille pääsy
  3. Kustannukset
  4. Sääntely ja läpinäkyvyys
  5. Uusien yksiköiden liikkeeseenlasku


Vaikka pörssiosakkeet ja kryptovaluutat toimivat yhteisellä finanssisektorilla, silti näiden markkinoiden toimintaan liittyy paljon eroavaisuuksia. Vaikka kryptovaluuttamarkkinoihin liittyykin paljon riskejä, niin huolellisella perehtymisellä aiheeseen mahdolliset riskit voidaan välttää ennakolta myös kryptovaluuttamarkkinoilla.

Toivottavasti näistä vinkeistä oli apua ja onnea markkinoille!

Kirjoituksessa ei kuitenkaan esitetä sijoitussuosituksia eikä niitä sellaiseksi tule tulkita. Sijoitusmarkkinoilla voittojen saaminen vaatiikin pitkäjänteistä perehtymistä aiheeseen sekä monesti useamman vuoden kokemuksen.

Lähteet ja aiheesta lisää:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *