Kryptovaluuttojen sääntely EU-alueella kiristymässä

Kryptovaluuttojen sääntely EU-alueella kiristymässä
Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Euroopan Unionin parlamentissa on hyväksytty kryptovaluuttoihin liittyvä sääntelykokonaisuus  The Markets in Crypto-Assets Regulation (MICA), joka rajoittaa merkittävästi etenkin yksityisten kryptovaluuttalompakkopalveluiden toimintaa sekä lisää toimialan sääntelyä.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kryptovarojen markkinoista ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (COM/2020/593) eli MiCA on osa digitaalisen rahoituksen toimenpidepakettia, jolla pyritään edistämään ja tukemaan mahdollisuuksia, joita digitaalinen rahoitus tarjoaa innovoinnin ja kilpailun näkökulmasta, ja samalla lieventämään tällaiseen rahoitukseen liittyviä riskejä.

Tämä lakiesityksen sisällöistä äänestettiin aikaisemmin 14.3.2022. Asetukset astuvat voimaan sellaisenaan jokaisessa EU-alueen valtiossa. Toimialalla on noin 9-18 kuukautta saattaa toimintansa asetuksen mukaiseksi.

Aikaisemmin MiCA:n lakipaketin sisällöstä poistettiin POW-louhinnan kielto, joka olisi toteutuessaan ollut erittäin suuri isku Bitcoinille ja sen olemassaololle sekä myös Ethereumille. Kryptovaluutta-alan toimijoille tämä POW-louhinnan kiellon poistaminen oli erittäin tärkeä muutos nykyiseen lakiesitykseen.

Asia käsittely jatkui 31.3.2022 vielä EU:n talous- ja raha-asioiden valiokunnassa (ECON), joka hyväksyi kryptovaluuttoihin liittyvän rahanpesua ja terrorismin rahoittamista koskevan lakipaketin. Talous- ja raha-asioiden valiokunta hyväksyi lakiehdotuksen vedoten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisyyn sekä finanssisektorin vakauteen ja maineeseen. Kaikki suomalaiset edustajat olivat mukana hyväksymässä esitettyjä toimialan rajoitteita.

Lakiesityksen mukaan yksityisten kryptovaluuttalompakkojen toimintaa ollaan merkittävästi kiristämässä. Aikaisemmin yksityisiin siirtoihin eri kryptovaluuttalompakoiden välillä ei ole viranomaisvalvonnan puolesta voitu vastaavalla tavalla puuttua. Mutta nyt tähän tulee muutos.

Asetuksen mukaan kryptovaluuttatoimialan ja etenkin kryptovaluuttavaihtopalveluiden tulee selvittää jokaisen yksityisen lompakon omistajan henkilöllisyys, jonka kanssa he ovat tekemisissä. Myös jokainen yli 1000 euron siirto tulee raportoida viranomaisille. Lakiesitys sisältää myös erityisvaatimuksia tasapainovaluutoille (stable coins).

Sääntelyä perustellaan sillä, että kryptovaluuttojen välisiin siirtoihin liittyy vastaavanlaisia riskejä kuin FIAT-valuutoissa, jonka johdosta kryptovaluutat tulisi saattaa FIAT-valuuttoja koskevan sääntelyn piiriin.

Toimialalla vallitsevan käsityksen mukaan on mahdollista ja jopa todennäköistä, että palveluntarjoajat joutuvat kontrolloimaan jatkossa paljon entistä tarkemmin palveluihinsa tulevia kryptovaluuttasiirtoja. Tämä tarkoittaisi sitä, että käytännössä palveluntarjoajat voivat joutua kieltämään siirrot yksityistä lompakoista, koska niiden omistajatietojen saaminen voi olla erityisen hankalaa tai jopa mahdotonta.

Toimialan mielestä asetuksella puututaan merkittävästi niin merkittävästi yksityisyyden suojaan, että toimialalla mietitään jo oikeustoimia asetuksen muuttamiseksi vastaamaan perusoikeuksia koskevaa sääntelyä.


Yhdysvaltain kongressi keskustelee digitaalisen käteisen pilotista

Yhdysvaltain kongressin jäsen Stephen Lynch on tehnyt lakiehdotuksen (ECASH Act) digitaalisen käteisen pilotin käynnistämisestä. Ehdotuksen mukainen digitaalinen dollari ei sisältäisi tilikirjaa lainkaan, vaan käyttökokemus vastaisi kaikin puolin perinteistä, fyysistä käteistä.

Haluttuja ominaisuuksia digitaaliseen käteiseen ovat “anonymiteetti, yksityisyys ja transaktiodatan generoinnin minimiointi” (välillisesti siis transaktiodatan keräämisen ja keskitetyn käsittelyn minimointi). Tarkoituksena on myös mahdollistaa digitaalisen käteisen toimivuus täysin ilman internet-yhteyttä. Teknisessä toteutuksessa hyödynnettäisiin asymmetristä kryptografiaa ja suoraan kansalaisille jaettuja fyysisiä laitteita, jotka mahdollistaisivat rahan käyttämisen.

Maksujärjestelmien uudistaminen ja “rahan evoluutio” ovat olleet diskurssin kohteena jo jonkin aikaa. Aiheen popularisoi Facebookin Diem-digivaluutta (alunperin Libra), joka nostattti huolia päättäjissä monella eri osa-alueella. Päällimmäisenä huolena Diemissä nähtiin potentiaalinen systeeminen riski, joka realisoituisi rahan käytön valtavirtaistuttua. Muita huolia olivat yhteensopivuus juridisen ympäristön kanssa ja kuluttajien yksityisyys. Facebookilla (nyttemmin Meta) ei ole ollut erityisen kehuttavaa historiaa ihmisten yksityisyyden kunnioittamisesta.

Perinteisesti uudistukset maksujärjestelmiin ovat länsimaissa tulleet yksityisten yritysten innovaatioiden toimesta. Erilaiset mobiilisovellukset, kuten Mobilepay, ovat olleet aallonharjalla kun puhutaan pankkien yhdistämisestä alati kasvavaan tarpeeseen luoda uusia digitaalisia ratkaisuja sellaisella aikataululla, mitä kuluttajat nykyään odottavat.

Juridiset toimielimet, kuten EU, ovat tähän mennessä lähinnä keskittyneet tutkimaan keskuspankkidigirahan (CBDC) mahdollisuutta. Keskuspankkidigiraha kuitenkin on yleensä sisältänyt suuria ongelmia, joiden vuoksi hankkeet etenevät vähän hitaasti. Isoimpia ongelmia on varmasti yksityisyyden puute, koska keskuspankki pystyisi tällöin näkemään aivan kaikki transaktiot kaikilta entiteeteiltä eikä väärinkäytön mahdollisuutta voi helposti sulkea pois.

Sveitsin pankki teetti keväällä 2021 tutkimuksen siitä, kuinka voitaisiin luoda keskuspankkidigiraha mahdollistaen myös yksityisen kuluttamisen. Tavoitteena oli rakentaa malli, joka olisi yhteensopiva olemassaolevien valvontakäytäntöjen kanssa, mutta sisältäisi yksityisyyttä lisääviä elementtejä. Paperissa päädyttiin ratkaisuun, jossa rahan käyttäminen olisi mahdollista ilman jälkien jättämistä. Vastaanottaminen, sen sijaan, ei olisi mahdollista anonyymisti. Tämä tarkoittaisi sitä, että ihmisten kulutuskäyttäytymistä ei pystyisi seuraamaan. Tärkeimmät valvontaobligaatiot sen sijaan olisi mahdollista näin täyttää.

Nikolas Erkinheimo

Washingtonin lohkoketjulaki

Washingtonin osavaltion kuvernööri Jay Inslee hyväksynyt 30.3.2022 lakiehdotuksen, jonka on tarkoitus selvittää osavaltion lohkoketjuteknologian hyödyntämismahdollisuuksia.

Timo Oinonen sukeltaa Coinmotionille kirjoittamassaan artikkelissaan lohkoketjun eri kerroksiin.

Tarkoituksena lakiesityksessä on muodostaa Washington State Work Group-työryhmä, jonka tarkoituksena on selvittää mitä mahdollisuuksia lohkoketjuteknologian hyödyntäminen voisi tarjota Washingtonin osavaltiolle.

Lohkoketjuteknologian hyödyntämistä on tarkoitus tutkia etenkin rahoitus- ja pankkisektorilla. Myös tietojenkäsittelytieteen, kiinteistönvälityksen, terveydenhuollon, toimitusketjun hallinnan, korkeakouluopetuksen ja julkisen asiakirjahallinnan mahdollisuuksia selvitetään.

Tämä työryhmä koostuu seitsemästä osavaltion virkamiehestä ja kahdeksasta kaupan alan sekä rahoitussektorin edustajasta. Työryhmän tarkoituksena on selvittää lohkoketjuteknolgian käytännön sovelluksia ja esittää selvitys löydöksistä Washingtonin kuvernöörille 1.12.2023 mennessä.

Lakiesityksen hyväksyminen ei tapahtunut hetkessä. Lakiesityksen hyväksymiseen kesti yli kaksi ja puoli vuotta. Lakiesitys esitettiin Washingtonin kuvernöörille ensimmäisen kerran jo vuonna 2019, mutta silloin sen eteneminen estettiin veto-oikeudella huhtikuussa 2020. Tämän jälkeen lakiesitykseen tehtiin muutoksia, jonka jälkeen esitys saatiin hyväksyttävään muotoon.

Lakiesityksen takana ollut republikaanisenaattori Shannon Brownin mukaan:

”Tämä uusi laki on elintärkeä askel luodessamme ympäristön, jonka tarkoitus on toivottaa tervetulleeksi uusi liiketoiminta sekä toimitusketjun hallintaan ja STEM-koulutukseen liittyvät mahdollisuudet.

Shannon Brown

STEM tulee sanoista science, technology, engineering ja mathematics.

Brownin mukaan sääntelystä on hyötyä niin Washingtonin osavaltion asukkaille, työntantajille sekä työntekijöille.

Washington Technology Industry Associationin Michael Schutzlerin mukaan lakiesityksen tatkoituksena on myös yhdistää yksityisen sektorin sekä julkisen sektorin toimijoita saman hankkeen taakse sekä luoda työpaikkoja Washingtonin osavaltion alueelle.

Washingtonin osavaltio on viimeisen osavaltio Yhdysvalloissa, joka on lisännyt kryptovaluuttojen toimintaa mahdollistavaa sääntelyä. Aikaisemmin positiivista kehitystä on tapahtunut niin New Yorkin, Texasin kuin myös Wyomingin osavaltioissa.

Wyomingissa esimerkiksi sijaitsee kryptovaluuttapörssi Krakenin pankki. Sen lisäksi Wyomingissa on DAO:t (decentralied autonomous authorities) tunnistetaan viranomaistaholla oikeushenkilöiksi, joka mahdollistaa ainakin osakeyhtiömuodossa Wyomingin osavaltiossa tapahtuvan liiketoiminnan.

New Yorkissa puolestaan on Yhdysvaltojen alueella tapahtuvan Bitcoinin louhinnan yksi suurimmista keskittymistä, sillä New Yorkin alue tuottaa esimerkiksi 19,9 % Yhdysvaltojen alueella tapahtuvasta Bitcoinin louhintatehosta (hash rate).

Texasissa taas tuotetaan yli 14 % Bitcoinin laskentatehosta Yhdysvaltojen alueella. Texasin erityisominaisuus on uusiutuvien energialähteiden käyttö ja halpa sähkön hinta. Sen lisäksi Texasissa on runsaasti maa-alueita, joita voidaan käyttää louhintaan.

Aiheesta lisää:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *