Lightning Labs, maastapoistumisvero, yli 50 % kaikista kryptovaluuttasijoittajista uusia

Bittiraha.fi-logo
Bitcoin-palveluita suomalaisille

Lightning Labs keräsi $70M rahoitusta Taro-protokollan kehitykseen

Bitcoinin salamaverkon kehitykseen erikoistunut Lightning Labs on kerännyt 70 miljoonaa dollaria rahoitusta, jotka on tarkoitus käyttää salamaverkon uuden protokollaehdotuksen, Taron, kehitykseen. Rahoituskierrosta johti yritys nimeltä Valor Equity Partners, ja siihen osallistui muun muassa kiistanalaista huomiota nauttineen Robinhoodin toimitusjohtaja. Lightning Labs kehittää lnd:tä, joka on salamaverkon solmun spesifikaation implementaatio. Saman spesifikaation toteuttavia kilpailijoita ovat mm. eclair ja c-lightning. Jotta Taro-protokollasta voi kertoa tarkemmin, on ensin kerrottava viime vuonna käyttöön otetusta Bitcoin Coren päivityksestä, Taprootista.

Marraskuussa 2021 Bitcoin sai väitetysti suurimman päivityksen muutamaan vuoteen. Asiasta keskusteltiin paljon ennen päivityksen liikkeelle laskemista, ja päivityksen hyväksyminen tapahtui siten, että Bitcoin-solmut signaloivat hyväksyntänsä muille solmuille. Kun tarpeeksi suuri osuus solmuista oli halukkaita päivittämään, päivitetty koodi sallittiin kollektiivisesti suoritettavaksi. Taproot pienensi transaktioiden kokoa ja teki erikoistransaktioista (esimerkiksi multi-sig) täysin samannäköisiä minkä tahansa muun transaktion kanssa. Tämä lisäsi yksityisyyttä, sillä esimerkiksi salamaverkon kanavien avaaminen on erikoistransaktio ja Taprootin jälkeen kukaan ei voi Bitcoinin tilikirjaa tarkastelemalla päätellä, millaisia tietyt transaktiot tarkalleen ottaen ovat. Taproot myös mahdollistaa ylimääräisen datan liittämisen transaktioihin, joka taas puolestaan mahdollistaa esimerkiksi stablecoinien luomisen Bitcoinin tilikirjaan. Myös NFT:t ovat mahdollisia Taprootin ansiosta.

Taro-protokollan tarkoituksena on mahdollistaa näiden erikoisomaisuuksien, jotka taproot mahdollisti, siirtämisen perustasosta salamaverkkoon. Tämä johtaisi siis siihen, että salamaverkkoa voitaisiin hyödyntää perustasossa tehtyjen stablecoinien siirtämiseen välittömästi, käytännössä ilman mitään kuluja. Tavoitteena on hyödyntää olemassaolevan verkon topologiaa ilman, että esimerkiksi kaikki kanavat pitäisi luoda uudelleen. Kaukaisessa tulevaisuudessa on jopa tarkoitus luoda “natiiveja” vaihtopareja esimerkiksi stablecoineille ja Bitcoinille. Alustavasti kuitenkin Taro-omaisuuksia voidaan siirtää vain tätä ominaisuutta eksplisiittisesti tukevien solmujen kautta.

Viime kädessä Taprootin ja Taron kaltaisilla päivityksillä pyritään mahdollistamaan sellaisten työkalujen luonti, jotka tekisivät Bitcoinista ja salamaverkosta mahdollisimman likvidejä maksujärjestelmiä. Bitcoin itsenään on toimiva ja turvallinen järjestelmä, mutta omaisuusluokkien kuten dollarin tarve maailmantaloudessa tiedostetaan ja se halutaan ottaa huomioon tukien Bitcoinia mahdollisimman terveellisellä tavalla.

Nikolas Erkinheimo

Lue lisää kryptovaluutoista Coinmotion-blogista

Maastapoistumisveroa valmistellaan valtionvarainministeriössä

Kryptovaluuttojen omistajien verokohtelu on ollut hyvin vaihtelevaa viime vuosien aikana. Lisää haasteita saattaa olla luvassa, koska nyt pääministeri Sanna Marinin johtama hallitus valmistelee yksityishenkilöiden maastapoistumisveroa otettavaksi käyttöön vuoden 2023 alusta.

Alun perin entisen pääministeri Antti Rinteen ja nykyisen Sanna Marinin hallitusohjelmaan sisältynyt maastapoistumisveron valmistelu etenee parhaillaan valtionvarainministeriössä.

Maastapoistumisveron eli niin sanottu exit tax on tarkoitus koskea Suomesta ulkomaille muuttavia yksityishenkilöitä, joilla on omaisuutta Suomessa. Osakeyhtiöiden sekä muiden yhteisöjen maastapoistumisvero otettiin Suomessa käyttöön 1.1.2020 alkaen, joten tällä verotuksella on tarkoitus jatkaa nykyisen hallituksen verolinjauksia.

Maastapoistumisverolla on tarkoitus puuttua haitalliseen verokilpailuun eli ulkomailla asuvien Suomessa verovelvollisina olleiden myynteihin, lahjoihin ja perintöihin liittyvien verojen välttämisen.

Konsulttiyhtiö PwC:n mukaan: ”Verotuksen perusteena olisi henkilön omaisuuden arvonnousu Suomessa asumisen aikana. Verovelvollisuus aiheutuisi siten asuinpaikan tai omaisuuden siirron perusteella, vaikka omaisuutta ei olisi tuolloin myyty tai muuten luovutettu edelleen. Käytännössä maastapoistumisvero antaisi verotusoikeuden kuvitteelliseen myyntivoittoon Suomelle, jos omaisuuden arvonnousu on tapahtunut henkilön asuessa Suomessa.”

On mahdollista, että tämä arvonnousuvero perittäisiin Suomessa asuvan ja täällä yleisesti verovelvollisen henkilön muuttaessa toiseen valtioon: henkilön tullessa Suomessa rajoitetusti verovelvolliseksi ja verosopimuksen mukaan toisessa valtiossa asuvaksi.

Suomi verottaisi siten maastamuuton yhteydessä omaisuuden realisoitumattoman arvonnousun, joka olisi kertynyt ennen maastamuuttoa ja/tai henkilön ollessa Suomessa asuva ja täällä yleisesti verovelvollinen. Henkilön taas voitaisiin katsoa muuttohetkellä luovuttaneen omistamansa veronalaiset omaisuuserät niiden todennäköisestä luovutushinnasta.

Puolestaan verotus kohdistuisi tähän kuvitteelliseen luovutukseen ja luovutusvoittoon, jota verotettaisiin todennäköisesti henkilön pääomatulona (30 / 34 %). Voi olla todennäköistä, että vero perittäisiin vasta kun omaisuutta todellisuudessa luovutetaan ulkomailla asuessa.

Tällä hetkellä ei ole kuitenkaan selvää mitä varoja verotus tulisi koskemaan tai luovutushetken tai maastamuuttohetken mukaan.

Mielenkiintoista maastapoistumisveron valmistelussa on, että valtionvarainministeriö ei pitänyt heidän oman selvityksensä mukaan veron tarkoituksenmukaisena. Ministeriön mukaan veron tuotto on lähinnä marginaalinen (25 miljoonaa euroa, joka on 0,4 % valtion vuoden 2022 oletetuista tuloista) verrattuna siitä syntyviin kustannuksiin.

Sen lisäksi valtonvarainmisteriön selvityksen mukaan verolla saattaisi olla haitallisia vaikutuksia Suomen kilpailukykyyn ja kiinnostavuuteen sijoituskohteena. Vero kohdistuisi vain harvalukuiseen varakkaaseen joukkoon ja vaikuttaisi verotuloihin lähinnä yksittäistapauksissa.

Se saattaisi myös valtionvarainministeriön mukaan vähentää ulkomaisten erityisasiantuntijoiden halukkuutta tulla Suomeen henkilökohtaiseen varallisuuteen ja sen verotukseen liittyvien epävarmuustekijöiden johdosta.

Deloitten veroasiantuntija Tomi Viitalan mukaan hallituksen esitys verosta olisi tulossa marraskuussa 2022.

Maastapoistumisvero saattaa kaiken tämän lisäksi olla myös ristiriidassa Euroopan Unionin pääperiaatteiden eli työvoiman ja pääoman vapaan liikkuvuuden kanssa.

Henri Väkeväinen

Vuonna 2021 yli 50 % kaikista kryptovaluuttasijoittajista uusia

Kryptovaluuttapörssi Gemini Crypto Exchangen The Global State of Crypto Report 2022-tutkimuksen mukaan 54 % kaikista tutkimukseen osallistuneista tutustuivat kryptovaluuttoihin ensimmäisen kerran vuonna 2021.

Tutkimukseen osallistui 30 000 aikuista yli 20 maasta. Tutkimus toteutettiin online-tutkimuksena aikavälillä 23.11.2021-4.2.2021. Tutkimuksen toteutti Data Driven Consulting Group.

Tutkimuksen mukaan 42 % sijoitti elämässään ensimmäisen kerran kryptovaluuttoihin vuonna 2021.

Brasiliassa 51 %, Hong Kongissa 51 % ja Intiassa 54 % kaikista kryptovaluuttasijoittajista sijoitti ensimmäisen kerran kryptovaluuttoihin vuonna 2021.

Sen sijaan Yhdysvalloissa 44 %, Latinalaisessa Amerikassa 46 % ja Tyynenmeren Aasiassa 46 % hankkivat ensimmäisen kerran kryptovaluuttoja vuonna 2021.

Kehittyvistä maista Brasiliassa ja Indonesiassa 41 % kaikista kyselyyn vastanneista ilmoitti omistavansa kryptovaluuttoja. Luku on selvästi suurempi kuin kehittyvissä maissa, joissa 17 % ilmoitti omistavansa kryptovaluuttoja. Yhdysvalloissa 20 % ilmoitti omistavansa kryptovaluuttoja, Euroopassa luku oli 17 % ja Australiassa 18 %.

Maailmanlaajuisesti pääomasijoituksia kryptovaluuttoihin liittyviin start up -projekteihin tehtiin yli 30 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla. Pelkästään 10,5 miljardia dollaria sijoitettiin viimeisen kvartaalin 2021 aikana.

Kryptovaluuttoihin sijoittaminen ei ole enää pelkästään miesten juttu. Etenkään kehittyvissä maissa. Kaikista niistä henkilöistä ketkä aikoivat sijoittaa seuraavan vuoden aikana kryptovaluuttoihin 47 % oli naisia.

Kehittyvissä maissa esimerkiksi Israelissa, Indonesiassa ja Nigeriassa yli puolet kryptovaluuttoihin sijoittaneista on naisia. Puolestaan 38 % intialaisista, 32 % yhdysvaltalaisista, 33 % eurooppalaisista ja 27 % australialaisista kryptovaluuttasijoittajista on tutkimuksen mukaan naisia.

Tutkimuksessa havaittiin, että sellaisissa maissa kryptovaluuttoihin sijoitetaan paljon enemmän, joissa inflaatio on korkealla. Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa kansallisen valuutan arvo on laskenut viimeisen vuosikymmenen aikana yli 50 % suhteessa Yhdysvaltain dollariin.

Intialaisista sijoittajista puolestaan 64 % uskoi, että sijoittaminen kryptovaluuttoihin muodostaa inflaatiosuojan. 59 % intialaisista kyselyyn vastanneista pitävät kryptovaluuttoja tulevaisuuden rahana.

Tutkimuksen mukaan 84 % intialaisista sijoittajista ovat pitkän tähtäimen sijoittajia ja 71 % puolestaan näkee kryptovaluuttoihin sijoittamisen hyvänä tapana hajauttaa sijoitussalkun riskejä.

Kuitenkin sääntely nähdään alalla maailmanlaajuisena riskinä. Yli kolmannes kyselyyn vastanneista sellaisista henkilöistä, jotka eivät ole sijoittaneet kryptovaluuttoihin, näkevät kryptovaluuttoihin liittyvän sääntelyn ja etenkin niihin liittyvän verotuksen epävarmuutta lisäävänä tekijänä.

Lue lisää ja osallistu keskusteluun:

 • 12 % suomalaisista sijoittajista omistaa kryptovaluuttoja, Aave ja Lens-protokolla, Portugalin kryptoverotus kiristymässä?

  12 % suomalaisista sijoittajista omistaa kryptovaluuttoja Pörssisäätiön, Suomen Osakesäästäjien ja Viisas Raha-talouslehden Sijoittajabarometri-tutkimuksen mukaan 12 % kyselyyn vastanneista kertoi omistavansa kryptovaluuttoja. Tämän lisäksi 4 % oli sijoittanut kryptovaluuttoihin aiemmin. Kuitenkin vain 1 % sijoittajista kertoi pitävänsä kryptovaluuttoja pääasiallisena sijoituskohteenaan. Kryptovaluutat kiinnostavat ennen kaikkea nuoria. Alle 30-vuotiasta 39 % kertoi sijoittaneensa kryptovaluuttoihin. 12 % heistä ei […]


 • Terra (Luna) kriisissä – Onko mitään enää tehtävissä?

  Tasapainovaluutta Terra-USD (UST) syöksyssä Tasapainovaluutta-UST on menettänyt dollarikiinnityksensä ja 70 % arvostaan viimeisten päivien aikana. Dollarikiinnityksen menettäminen on tarkoittanut käytännössä sitä, että myös UST:n sisartokeni LUNA:n arvo on romahtanut lähes 0 dollariin. UST tunnetaan niin sanottuna algoritmisena tasapainovaluuttana, joka yhdessä LUNA:n kanssa pyrkii pitämään dollarikiinnityksensä 1,00:ssä Yhdysvaltain dollarissa on-chain minttauksen sekä tokenien polttamismekanismin kautta (burn […]


 • 23 % suomalaisista nuorista aikoo sijoittaa kryptovaluuttoihin?

  Samsung Electrics Nordic teki kyselytutkimuksen tammikuussa 2022, jossa 18–99-vuotiailta pohjoismaalaisilta kysyttiin heidän asenteitaan NFT (Non Fungible Tokens) -sijoittamiseen. Tutkimuksen toteutti Samsung Electricsin toimeksinannosta Norstat, joka on johtava eurooppalainen riippumaton markkinatutkimuksen tiedonkerääjä. Tutkimuksessa tutkittiin pohjoismaalaisten kokemuksia ja suunnitelmia kryptovaluutta- ja NFT-sijoittamiseen liittyen. Tutkimukseen osallistui 1010 suomalaista. Kyselyn mukaan NFT ja kryptovaluutat ovat yleistymässä sijoituskohteina niin Suomessa, […]


 • Tullin virtuaalivaluuttojen välittäjiksi valikoituivat Coinmotion ja Tesseract

  Tullin virtuaalivaluuttojen välittäjiksi valikoituivat Coinmotion ja Tesseract

  Suomen valtiovarainministeri Annika Saarikon mukaan Suomi on lähettämässä lahjoituksena Ukrainaan merkittävän summan bitcoineja. Saarikon mukaan tarkoituksena on lähettää Ukrainaan yli puolet Tullin hallussa olevasta 70 miljoonan euron arvoisesta bitcoinpotista. Tullin hallussa on tällä hetkellä 1981 bitcoinia. Yhden bitcoinin arvo on tällä hetkellä n. 37 400 euroa. Maksunvälittäjiksi tälle toimeksiannolle Suomen tulli on valinnut kaksi suomalaista […]


 • Millä tavalla Elon Muskin twiitit vaikuttavat kryptomarkkinoihin?

  Elon Musk Bitcoin

  Elon Musk twiittailee aktiivisesti kryptovaluuttoihin liittyen. Mutta vaikuttavatko Muskin twiittaukset oikeasti kryptovaluuttojen kuten Bitcoinin ja Dogecoinin markkinahintoihin? Tätä aihetta käsitellään tässä artikkelissa tarkemmin. Elon Musk, joka tunnetaan mm. Paypalin, Teslan, SpaceX:n, Neuralinkin ja The Boring Companyn perustajana, on maailman rikkain henkilö. Hänen omaisuutensa on arvioitu olevan noin 264,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Elon Muskilla on myös […]


 • IMF:n Global Financial Stability -raportti, Venäjän louhintasanktiot ja kv-kryptomaksut sekä Morgan Stanley

  Kansainvälinen valuuttarahasto IMF (International Monetary Fund) on julkaissut tämän hetken taloustilannetta kuvaavan Global Financial Stability -raportin. Raportin mukaan Venäjän ja Ukrainan välinen sota, joka tällä hetkellä koettelee maailman talousjärjestelmän kestävyyttä, aiheuttaa shokkiaaltoja koko maailmantalouteen. Raportti ottaa myös kantaa kryptovaluuttoihin. Raportin mukaan makroekonomisia poliittisia toimenpiteitä tulee lisätä, joilla voidaan torjua kryptovaluuttojen ja niihin liittyvien palveluiden käyttöönottamisen […]


 • Brasilian kryptovaluuttalaki ja New Yorkin osavaltion BitLicense

  Brasilian kryptovaluuttoja koskeva lakipaketti Brasiliassa on valmisteilla uutta lainsäädäntöä liittyen kryptovaluuttoihin. Brasilian kongressin on tarkoitus hyväksyä laki vielä kesäkuun 2022 loppuun mennessä. Kryptovaluuttalaki on osa lakipakettia, jossa tarkoitus on hyväksyä useampia lakeja liittyen kryptovaluutoiden sääntelyyn. Lakiehdotuksen mukaan verotuksesta vapautettaisiin kryptovaluuttojen louhintalaitteiden maahantuonti. Tarkoitus on luoda Brasiliasta houkuttelevampi kohde kryptovaluutoille. Lain mukaan Brasilian presidentti, joka tällä […]


 • Lightning Labs, maastapoistumisvero, yli 50 % kaikista kryptovaluuttasijoittajista uusia

  Lightning Labs keräsi $70M rahoitusta Taro-protokollan kehitykseen Bitcoinin salamaverkon kehitykseen erikoistunut Lightning Labs on kerännyt 70 miljoonaa dollaria rahoitusta, jotka on tarkoitus käyttää salamaverkon uuden protokollaehdotuksen, Taron, kehitykseen. Rahoituskierrosta johti yritys nimeltä Valor Equity Partners, ja siihen osallistui muun muassa kiistanalaista huomiota nauttineen Robinhoodin toimitusjohtaja. Lightning Labs kehittää lnd:tä, joka on salamaverkon solmun spesifikaation implementaatio. […]


 • Bitcoin ja esports – unelmatiimi vai pelaajan painajainen?

  Pelaaja tietokoneen äärellä neonvaloissa

  Videopelien pelaaminen on ollut vuosia miljoonien ihmisten rakas harrastus. Nyt peli-intoilijat voivat tienata Bitcoinia hauskanpidon ohella vastineeksi pelaamisestaan. Miksi pelaajayhteisö on kuitenkin erittäin vastahakoinen muutokselle, jos he voivat saada harrastuksestaan rahaa? Kuuluuko Bitcoin online-pelaamisen tulevaisuuteen? Moni varmasti muistaa, kuinka lapsena haaveiltiin, että videopelien pelaamisesta voisi joskus saada palkkaa. Nämä olivat aikoja, jolloin PlayStation 2 oli […]


 • Kryptovaluuttojen sääntely EU-alueella kiristymässä

  Kryptovaluuttojen sääntely EU-alueella kiristymässä

  Euroopan Unionin parlamentissa on hyväksytty kryptovaluuttoihin liittyvä sääntelykokonaisuus  The Markets in Crypto-Assets Regulation (MICA), joka rajoittaa merkittävästi etenkin yksityisten kryptovaluuttalompakkopalveluiden toimintaa sekä lisää toimialan sääntelyä. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kryptovarojen markkinoista ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (COM/2020/593) eli MiCA on osa digitaalisen rahoituksen toimenpidepakettia, jolla pyritään edistämään ja tukemaan mahdollisuuksia, joita digitaalinen rahoitus tarjoaa […]


 • Osakemarkkinoiden ja kryptovaluuttamarkkinoiden eroavaisuudet

  5 suurinta eroavaisuutta osakemarkkinoiden ja kryptomarkkinoiden välillä

  Osakemarkkinoiden ja kryptovaluuttamarkkinoiden eroavaisuudet Osakemarkkinat ovat olleet olemassa satoja vuosia. Kryptovaluuttamarkkinat ovat olleet olemassa noin vuosikymmenen verran. Näin ollen markkinoita on monesti vaikea verrata toisiinsa.  Tehtävä ei ole kuitenkaan täysin mahdoton. Tässä artikkelissa katsotaan perusasiat markkinoiden eroavaisuuksista, jotta tilanne ainakin hieman selkeytyisi. Mitä yhteistä? Yhteistä osakemarkkinoilla ja kryptovaluuttamarkkinoilla on nykyään paljon. Esimerkiksi helppo pääsy markkinapaikalle […]


 • Miltä Bitcoinin louhinta näyttää vuonna 2022?

  Kypärä, jonka keskellä on Bitcoin-logo

  Ennen kuin sijoittajana lähtee sijoittamaan kryptovaluuttoihin kannattaa aina selvittää mihin on sijoittamassa. Tämä selvitystyö voi kuulostaa tylsältä ja työläältä, mutta sitä kannattaa tehdä, koska aihe ei ole aivan sieltä yksinkertaisimmasta päästä. Esimerkiksi jos on kiinnostunut selvittämään Bitcoiniin liittyviä mahdollisuuksia sijoitusmarkkinoilla, silloin on ensin hyvä selvittää Bitcoiniin verkon toimintaan liittyvät konkreettiset muuttujat. Muutamat näistä muuttujista liittyvät […]


 • Ukraina lisäämässä kryptovaluuttojen sääntelyä, Intelin matka louhintalaitteistomarkkinoille & POW-kielto kaatunut Euroopan parlamentissa | Viikkokatsaus 11

  Ukrainan ja EU:n liput vierekkäin taivaan alla

  Ukraina lisäämässä kryptovaluuttojen sääntelyä Kryptovaluutat ovat olleet paljon esillä viime viikkoina. Venäjän hyökätessä Ukrainaan 24.2.2022 kryptovaluuttalahjoitukset Ukrainalle ovat lisääntyneet merkittävästi. [1] Ukrainaan on tähän mennessä lahjoitettu 100 miljoonan edestä, josta yli puolet menee Ukrainan valtion kassaan. Sen lisäksi Ukrainan valtio aikoo julkaista NFT (non-fungible token) -taidekokoelman Ukrainan ja Venäjän välisestä sodasta. [2] Tällöin Ukrainan keskuspankki […]


 • Joe Biden allekirjoitti toimeenpanomääräyksen, Bitcoinin siirtokustannukset nousussa & Morgan Stanley osti lisää Grayscalen Bitcoin-rahastoa | Katsaus viikoille 10 & 11/2022

  Joe Biden allekirjoitti toimeenpanomääräyksenkohdistuen kryptovaluuttoihin Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on allekirjoittanut keskiviikona 09.03. toimeenpanomääräyksenliittyen “digitaalisiin omistuksiin”. Toimeenpanomääräyksen tavoitteena on luoda tilannekuvasektorista ja kartoittaa alaan liittyviä niin kotimaahan kuin maailmantalouteen kohdistuvia riskejä jamahdollisuuksia. Kyseessä ei ole mikään laki, vaan määräys Yhdysvaltain erinäisille hallintoelimilletutkia asiaa ja luoda kokonaisvaltainen raportti. Raportti alkaa toteamuksella, jonka mukaan kryptovaluuttasektori on kasvanut […]


 • Digitaalinen arvonsäilyttäjä: mistä Bitcoinin arvo syntyy?

  Bitcoin kullan ympäröimänä

  ”Raha on ehkäpä kaikkien aikojen menestynein tarina. Vaikka sillä ei ole objektiivista arvoa, taitavat tarinankertojat, kuten suuret pankkiirit ja talousministerit kertovat meille erittäin uskottavan tarinan, että sillä on.”  –Yuval Noah Harari Yhden Bitcoinin hinta on kirjoitushetkellä noin 35 tuhatta euroa. Kun tutkii Bitcoinin 13-vuotista historiaa, voi hinnassa huomata räjähdysmäisen nousun; vuonna 2009 siitä maksettiin alle […]


 • Lainsäädäntö, Charles Schwab, Luganon kaupunki | Viikkokatsaus 9/2022

  Lainsäädännön villi viidakko Euroopan parlamentin oli määrä äänestää maanantaina 28.2. uudesta kiistanalaisesta kryptovaluuttalainsäädännöstä. Kiistanalainen toteamus lakiehdotuksessa mahdollistaisi “huomattavan määrän energiaa käyttävät konsensusmekanismit” kieltämisen EU:n alueella. Laki olisi toimeenpantu vuonna 2025. Tämä kohta lakiesityksestä on ainakin toistaiseksi otettu pois ja äänestystä on lykätty. [1] Venäjän invaasion alettua Ukrainaan monet länsimaat ovat yhdessä laittaneet huomattavan määrän pakotteita […]


 • Bitcoinin Salamaverkko – maksamisen tulevaisuus vai turvaton infrastruktuuri?

  Bitcoin salamaverkko

  Bitcoinia pidetään yleisesti digitaalisena kultana, mutta onko siitä globaaliksi vaihdannan välineeksi? Vaikka Satoshi Nakamoto kehitti Bitcoinin vuonna 2009 elektroniseksi P2P-rahajärjestelmäksi, jonka avulla varoja voitaisiin siirrellä luotettavasti ilman kolmansia osapuolia, moni uskoo, ettei Bitcoin sovi ollenkaan maksuvälineeksi. Saatat ajatella sen johtuvan Bitcoinin historiallisesta volatiilisuudesta. Se on kuitenkin vain yksi osa totuutta. Suurin este, tai oikeastaan hidaste, […]


Leave a Reply

Your email address will not be published.